จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ข้าพเจ้ารูสึกประทับใจผู้สอนอย่างยิ่ง ท่านไม่เพียงแต่สอนในตำรา แต่ท่านยังได้สอนอะไรหลายๆอย่างที่ไม่สามารถหาอ่านได้ในตำราเล่มไหนๆ จากการที่ได้พูดได้คุยกับอาจารย์ ทำให้ข้าพเจ้านั้นรู้สึกดี ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไรก็ตาม   มีคนเคยพูดใหข้าพเจ้าฟังว่า "คนที่เป็นครูต้องเล่าประสบการณ์" จากการได้ฟังประสบการณ์ของท่านทำให้ข้าพเจ้ามีแง่คิด มีจริยธรรม และไม่ถูกชักนำไปในหนทางแห่งความเสื่อม เพราะในปัจจุบันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ยั่วยุให้เราทำไม่ดี อีกทั้งเรามาอยู่ที่นี่ ห่างไกลพ่อ ห่างไกลแม่ ไม่มีพ่อแม่คอยตักเตือน บางคนก็ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า อะไรดี อะไรไม่ดี  ณ ที่นี้ "มหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นชุมชนแห่งวิชา ก็เห็นจะมีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่คอยอบรมสั่งสอนได้ เป็นคนที่ช่วยประคับประคองให้นิสิตเป็นคนดี  ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้คิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  คำบางคำหรือประโยคบางประโยคหากเป็นสิ่งที่อาจาย์พูด ดูมีค่ามีความหมายมากกว่าที่เราพูดกันทั่วไป ขอบคุณอาจาย์มากนะครับที่ให้แง่คิดดีๆแก่ผม