โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หวงแหนถิ่นกำเนิด รักษ์บ้านเกิดเมืองชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร ร่วมกับ  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ชุมพร  จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ "ห่วงแหนถิ่นกำเนิด  รักษ์บ้านเกิดเมืองชุมพร"  เมื่อวันที่  16 กันยายน  2548  เวลา  14.00 น. ณ โบสถ์ วัดสามแก้ว โดยนางสุวรรณณี  ธรรมวุฒิ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ชุมพร  กล่าวรายงาน และนายศรีชัย  วีระนรพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมากมาย  เช่น รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ และสื่อมวลชน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100  คนมาจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชุมพรดังนี้

-  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร  30  คส

-  โรงเรียนนิรมล  10  คน

-  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 20 คน

-  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  20  คน

โครงงการฝึกอบรมสร้างความร้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ "หวงแหนถิ่นกำเนิน  รักษ์บ้านเกิดเมืองชุมพร" จัดขึ้น 3  วัน  2 คืน  คือ 16 - 18  กันยายน  2548  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.   เพื่อให้เยาวชนได้มีความร้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นตัวเองมากขึ้น

2.   เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น

3.   เพื่อการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักษ์และหวงแหนท้องถิ่นตัวเอง

4.   เพื่อสร้างจิตสำนึกของมัคคุเทศท้องถิ่นที่ดี

5.   เพื่อให้มีความร้ความสามารถในเรื่องการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

6.   เพื่อฝึกให้เยาวชนได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการช่วยเหลือตนเองและการเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon muniความเห็น (0)