BAR : คนเขียน [email protected]

 เปิดการเสวนา    เวลา  21.00 .

                                - กลุ่มได้มอบให้ รศ.ดร.อรรณพ   วราอัศวปติ   เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้ ซึ่งได้เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยน และกล่าวนำว่ากลุ่ม MSUKM น่าจะมีการทำ BAR (Before Action Review ) ก่อนเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การเข้าร่วมเสวนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกลุ่มก็เห็นชอบด้วย  ผลการเสวนาสรุปสาระได้ ดังนี้

  ประเด็นที่ 1  การเสวนาส่วนที่เป็น BAR สำหรับครั้งนี้ พอจะสรุปได้ว่า เนื่องจากการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในหน่วยต่าง ๆ ของ มมส. เท่าที่ผ่านมา ยังอยู่ในรูปที่แต่ละหน่วยต่างดำเนินการโดยไม่มีการนำมาบูรณาการหรือ ตกลงในภาพรวมกันก่อน  ดังนั้นในการเข้าร่วมเสวนา UKM 3/2549 ครั้งนี้  จึงให้แต่ละคนในกลุ่ม รายงานหรือเล่าเรื่องที่ได้ดำเนินการไปในหน่วยของตนเอง ได้อย่างอิสระ       ประเด็นที่ 2  การจัดทำแผน KM ของกลุ่ม  MSUKM -          เนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีกลุ่ม MSUKM ที่ทั้งอาจารย์ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ รวมอยู่ในกลุ่ม จึงคิดกันว่าน่าจะต้องดำเนินการจัดทำแผน KM ของ มมส. เพื่อเตรีมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมเสวนากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในครั้งต่อ ๆ อย่างมีส่วนร่วม  มีผลการทำ KM ที่เป็น Best Practice และ ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ไป Show and Share กับมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายได้ อย่างมีความภาคภูมิใจ -          เนื่องจากจำนวนสมาชิกในการเสวนาครั้งแรกนี้ยังมีจำนวนน้อย และ มีเวลาจำกัด จึงสรุปว่า สมควรนำเรื่องนี้ไปหารือ พิจารณาในครั้งต่อไป  

ประเด็นที่ 3  เป้าหมายร่วมและพันธกิจของกลุ่ม  MSUKM

                                กลุ่มได้พิจารณา เป้าหมาย และ พันธกิจ เบื้องต้นของกลุ่ม พอสรุปได้ดังนี้

                                - เป้าหมายร่วม

1.       ในการประชุมเสวนาสมาชิกเครื่อข่ายครั้งต่อไป มมส.อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลในการนำเสนอสมาชิกเครือข่าย ในรูปแบบที่มีระบบมากขึ้น 2.       เรื่องอื่น ๆ จะเพิ่มเติมในการเสวนากลุ่มครั้งต่อไป
- พันธกิจของกลุ่ม
1.       ชักชวนสมาชิกเพิ่มเติม ให้ได้อย่างน้อย คนละ 1 คน สำหรับการเสวนาครั้งต่อไป 2.       เรื่องอื่น ๆ จะเพิ่มเติมในการเสวนาครั้งต่อไป   

ประเด็นที่ 4  สมาชิกของกลุ่มในการทำงานเริ่มต้น คือ

 คุณเอื้อ (ประธานของกลุ่ม) ผศ.ดร.พิสมัย   ศรีอำไพ
ผู้นำกลุ่ม (CoP) ? 1. รศ.ดร.อรรณพ   วราอัศวปติ    09-4249989
                                2. ผศ.ฉลาด   จันทรสมบัติ 01-9754618
คุณอำนวย   1. นายวิชิต ชาวะหา  09-4161419
   2. นางกฤตยาวดี   เกตุวงศา 01-3801093
   3. นายกัมปนาท   อาชา  06-8562049
   4. นางบุญนิตา   อรุณวรรธนะ 01-7763521
   5. นายสวัสดิ์   วิชระโภชน์ 09-7696879
   6. นายไกรษร   อุทัยแสง  03-1484200
คุณประสาน (เลขาฯ)  1. นางกฤตยาวดี   เกตุวงศา
   2. นางบุญนิตา   อรุณวรรธนะ
คุณลิขิต   blogger ทุกท่าน

ประเด็นที่ 5  การนำความรู้เกี่ยวกับ KM เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพได้อย่างไร-          ผศ.ฉลาด รับไปดำเนินการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มในครั้งต่อไป-          ผศ.ฉลาด มอบคุณสวัสดิ์ในการนำความรู้เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มในครั้งต่อไป 

                ประเด็นที่ 6  การเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไปของสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
                                ครั้งที่ 8 (4/2549)   .นเรศวรเป็นเจ้าภาพจัด   5-7  ตุลาคม 2549                                                เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้                                ครั้งที่ 9 (1/2550)   .ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัด  11-13 มกราคม  2550                                                เรื่อง การก่อเกิดและดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  ประเด็นที่ 7   การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน กับ ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช  ในวันที่  14  กันยายน 2549 -          ผศ. ฉลาดแจ้งว่า วันที่ 14 กันยายน ท่านศ. นพ. วิจารณ์  พานิช จะเดินทางมาที่ มมส. ทางกลุ่มน่าจะใช้โอกาสนี้ นำเสนอแผนงาน และ /หรือ ผลงานของกลุ่ม MSUKM ให้ท่านพิจารณาให้ความเห็น และ แนะนำ เพื่อเตรีมความพร้อมในการนำไปเสนอที่ ม. นเรศวร ในต้องเสวนาเครือข่าย -          รายละเอียดจะได้หารือกันในการเสวนาครั้งต่อไป 
ประเด็นที่ 8   กำหนดให้มีการเสวนาครั้งต่อไป
กำหนด วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30 . (แต่ทั้งนี้จะได้ไปปรึกษากับประธานกลุ่มในเรื่องวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง)   ปิดประชุม          เวลา 24.00

ขอบคุณ ที่มา : คุณแต้ว ( http://gotoknow.org/profile/auditor )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นคุณลิขิตที่ละเอียดและเนียนมากขอชมครับ
  • เตรีม พิมพ์ผิดครับ
  • รอดูงานด้วยใจระทึก ขอเป็นกำลังใจให้ครับคุณวิชิต
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณวิชิตมากครับที่นำมารายงาน ก่อนการรับรอง (น่าจะเป็นร่างนะครับ)
  • ถ้าจะช่วยจัดหัวข้อ และ ข้อย่อยต่าง ๆ ให้อ่านง่ายขึ้นได้จะดีครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณวิชิตและอ.Panda

  • เป็นเพียงร่างเท่านั้นอย่างที่อ.panda บอกไว้ค่ะ
  • ส่งให้คุณวิชิตได้อ่านหลังจากที่อ.pandaได้กรุณาตรวจแก้ให้ค่ะ เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าประชุมค่ะ
  • ต้องขออภัยด้วยนะค่ะที่ไม่ได้ เรียนอาจารย์ก่อน