21 กรกฎาคม 2549

สวัสดีครับชาว Blog และชาวมาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่..

          ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่านอธิการฯ ผศ.ดร. เรืองเดช  วงศ์หล้า, ดร.ศุภวัตร  ภูวกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยม ผศ. ณัฐพัชร  ลงกานี  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้เชิญผมไปบรรยายในการจัดการสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสังคมแห่งการเรียนรู้" เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา

            ในวันนั้นผมได้บรรยายเรื่อง "สังคมการเรียนรู้" และได้เปิดเทปรายการโทรทัศน์เรื่อง "Creativity กับความเป็นเลิศ" ซึ่งรู้สึกว่าทุกคนสนใจ และก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับหลาย ๆ ท่านซึ่งได้ความรู้และมีประโยชน์มาก ก็เลยขอเปิด Blog นี้ เพื่อเป็นสือกลางในการ Share ข้อมูล ความรู้ระหว่างกัน

การสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสังคมแห่งการเรียนรู้" เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 150 คน

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่ http://office.cmru.ac.th/offstu/Activity/ac_chira.htm