มาตรฐานการศึกษาของชาติ


อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
    อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
    การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
    คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
           1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์
           1.2 ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเเพยงพอในการดำรงชีวิต
           1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
           1.4 ทักษะทางสังคม
           1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
    มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
    จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
            2.1 การจัดหลักสูตรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
            2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรททางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
            2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
    มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้
    การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้แข้มแข็ง
            3.1 การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้
            3.2 การศึกษาวิจัยสร้างเสริมสนับสนุน แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
            3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
    
    
หมายเลขบันทึก: 40053เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2006 11:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:24 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
นางสาวตรีรัตน์ คุณสัตย์

การสรุปเนื้อหาสาระของคุณดีมากค่ะ ถ้าใส่รูปจะดีกว่านี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/treerat

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี