การประกันคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิต

ทำอย่างไร สภามหาวิทยาลัยจะสามารถให้ wisdom เชิงระบบของหลักสูตรได้

          ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้ง มีวาระเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ หรือขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเก่าหลายหลักสูตร


          ผมมีคำถามเกิดขึ้นในใจเสมอว่า กรรมการสภามั่นใจได้อย่างไรว่า


          -หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่มี value add จริงๆ สำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย  คือไม่ใช่แค่เพราะมีอาจารย์อยากเปิดสอนหรือคณะอยากเปิดสอน  และไม่ใช่เป็นหลักสูตรตามแห่ คือที่อื่นเขาเปิดสอน เราก็เปิดบ้าง
                            เป็นคำถามเชิงคุณค่า     และเชิงคุ้มค่า


           -กลไกของการพิจารณาก่อนมาถึงสภามหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม  พิจารณาประเด็นต่างๆ ได้ครอบคลุมรอบด้าน และแม่นยำหรือไม่      คือต้องไม่พิจารณาแค่ประเด็นเชิงเทคนิคหรือสาระวิชาการ  แต่ต้องพิจารณาประเด็นด้านการจัดการ และด้านการสร้างสรรค์วิชาการด้วย                   ผมมองว่าหลักสูตร & นักศึกษา  คือกลไกสร้างสรรค์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่แค่ "เปิดสอน" และ "สอนนักศึกษา"
          ตามที่ปรากฏในเอกสารและการชี้แจง เราเห็นคณะ/หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย(ถ้าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)           คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร แต่กรรมการสภาไม่เข้าใจว่าเขาทำงานกันอย่างไร


          -หลักสูตรที่นำเสนอ กับหลักสูตรอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว จะทำให้เกิด synergy ทางวิชาการระหว่างกัน หรือเกิด dis-synergy อย่างไร
          ประเด็นคือเรามักจะตกหลุมพราง พิจารณาหลักสูตรแยกเฉพาะรายการเดียว  ไม่สามารถมอง "ป่า" ของหลักสูตรทั้งป่าได้     ทำอย่างไร สภามหาวิทยาลัยจะสามารถให้ wisdom เชิงระบบของหลักสูตรได้           

 

                                                                                       วิจารณ์   พานิช
                                                                                            18 ก.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
IP: xxx.28.179.1
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ คณะเภสัชศาสตร์ (และเข้าใจว่าที่อื่นๆ ก็คงเป็นเช่นเดียวกัน) กำลังพยายามทำความเข้าใจกับโครงสร้างการบริหารหลักสูตรตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้สร้างกฏเกณฑ์มาใหม่  รวมทั้งเรื่องราวอื่นๆ ที่เกิดกฎเกณฑ์ต่างๆ จากที่ต่างๆ กำหนดมาให้ทำ  แต่ไม่เคยมีคำถามเลยว่าผลผลิตจากหลักสูตรต่างๆ นั้น มีความฉลาดมากขึ้นเพียงใด (ตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเขียนไว้) และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราฉลาดขึ้น

จริงๆ แล้วอาจารย์ทั้งหลายก็คงจะไม่ร้ว่า wisdom ที่ควรจะเป็นของมหาวิทยาลัยคืออะไรกันแน่คะ เพราะเวลาเราคุยกันเป็นหมู่คณะ พวกเราแต่ละคนจะมีมุมมองของความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป เมื่อจับเอามารวมกันแล้ว เราไม่สามารถมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวหรือปัจจัยร่วมได้เลย แม้แต่ในคณะเล็กๆ อย่างนี้