บทความวิจัย ( Research Article) (ตอนที่ 1)


บทความวิจัย (Research Article)

     จากครั้งก่อนที่ผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับการนำเสนอรายงานวิจัย ว่าการเสนอรายงายวิจัยนั้นอาจทำได้หลายลักษณะ เช่น  การนำเสนอปากเปล่า  การนำเสนอเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์  วันนี้ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอโดยการเขียนเป็นบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดังนี้ค่ะ

       บทความวิจัย (Research Article)เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย แต่มีลักษณะต่างจากรายงานการวิจัย 3 ประการ คือ

       (1) บทความวิจัยมีความยาวจำกัด จำนวนหน้าน้อยกว่ารายงานการวิจัย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา

       (2) บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะสามารถตัดต่อผลการวิจัยบางส่วนมานำเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ 

        (3) คุณภาพของบทความวิจัยค่อนข้างเป็นมาตรฐานกว่ารายงานการวิจัย เนื่องจากการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประชุม บทความวิจัยจึงมีคุณค่าสำหรับนักวิชาการทุกคน โดยเฉพาะนักวิจัย เพราะเป็นตัวเชื่อมความรู้ในอดีตกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ

        นักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนโดยการตีพิมพ์ในวารสารต้องศึกษาลักษณะของวารสารที่มีการจัดทำอยู่ในวงการวิชาการ ต้องรู้จักคัดสรรวารสารที่มีนโยบายหรือวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของผลการวิจัยที่ต้องการนำเสนอ  นงลักษณ์ วิรัชชัย (2541) จัดประเภทของวารสารออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ประเภทแรกเป็น วารสารทางวิชาการเฉพาะทาง เป็นวารสารที่มีจุดเน้นของลักษณะบทความต่างกัน  บางฉบับเน้นบทความที่เป็นการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ทางการศึกษา  ประเภทที่สอง เป็นวารสารแนวปริทัศน์ (review) วารสารนี้เน้นการพิมพ์บทความแนวบูรณาการ หรือการสังเคราะห์งานวิจัยหรือแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนการพัฒนากรอบความคิดในสาขาวิชาต่างๆ  ตามจุดเน้นของวารสาร  ประเภทที่สาม เป็นวารสารรายเดือน หรือพิมพ์มากกว่า 6 ฉบับต่อปี รับเฉพาะบทความวิชาการขนาดสั้นที่เป็นความคิดเห็น แนวคิด วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ อภิปราย อันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวิชาการ เมื่อพิจารณาโดยรวม บทความวิจัยโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสำคัญ 6 ส่วน ดังนี้

  1. บทคัดย่อ (Abstract) เป็นส่วนที่เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบด้วยข้อความที่เป็นคำสำคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น
  2. ส่วนนำ (Introduction) ประกอบด้วยสาระ 4 ส่วนย่อย ส่วนที่หนึ่ง เป็นการบรรยายให้เห็นพัฒนาการของผลงานวิจัยก่อนหน้านี้ และนำเข้าสู่ปัญหาวิจัย ส่วนที่สอง กล่าวถึงปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนที่สาม เป็นการรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในส่วนทฤษฎี และงานวิจัยสำคัญที่นำไปสู่การสร้างกรอบความคิด รวมทั้งสมมติฐานการวิจัย ส่วนที่สี่ เป็นการรายงานเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่ใช้ในบทความนี้
  3. วิธีการ (Methods) เสนอสาระของวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การนิยามตัวแปร  เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่ใช้
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) เสนอเนื้อหาที่เป็นการบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และตามด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางหรือรูป ต้องมีการบรรยายสาระประกอบด้วย มิใช่เสนอแต่ตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย
  5. การอภิปรายและสรุปผล (Discussion/Conclusion) เสนอข้อค้นพบโดยสรุป อธิบายข้อค้นพบที่ขัดแย้งหรือสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยมีเหตุผลประกอบ  มีการอภิปรายถึงข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ข้อดี ของการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยต่อไป
  6. ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก (References/Appendix) ประกอบด้วยบรรณานุกรม เชิงอรรถ บันทึกหรือหมายเหตุของผู้วิจัย ส่วนผนวกเป็นส่วนที่ผู้วิจัยต้องการเสนอสาระให้ผู้อ่านได้รับรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เสนอในบทความ

 

อ้างอิง

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2541). การเขียนบทความวิจัย.  เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการ "เที่ยงวันวิชาการ" ณ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542

หมายเลขบันทึก: 399312เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2010 09:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 03:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)
  • ตามมาอ่าน
  • อาจารย์ได้เริ่มเขียนบทความวิจัยบ้างหรือยังครับ

ได้เคยเขียนมาบ้างค่ะ พอดีเมื่อปีที่แล้วได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 2 (The Second Thailand-Malaysia Joint Educational Research Conference 2009) ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาตนเองอยู่ อาจารย์มีข้อคิดดีหรือข้อแนะนำได้นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

บทความวิจัย เป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกสำหรับผมเช่นเดียวกันครับ จากการที่ผมเขียนบทความวิจัย เพื่อนำเสนอการพูด ที่ประชุมวิชการระดับชาติ ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อในช่วงต้นปี 60 นี้ (3 มีค.60) ในการเขียนบทความวิจัย ต้องประมวลสรุปสาระอย่างสังเขป ต้องกระชับมาก ที่นี้กำหนดให้ไม่เกิน 11 หน้า บางแห่ง 8 หน้า ผมพยายามสรุปแล้ว แต่ได้ 18 หน้า ส่วนอาจารย์ผู้ดำเนินการประชุม ท่านแนะนำว่า ให้ลดเรื่องแนวคิดทฤษฎี จากส่วนนำหรือบทนำลงไป จะทำให้ย่อกระชับลงไปได้คับ.. และประสบการณ์ที่ได้รับเสนอคำแนะนำเพิ่มเติมนั้น ในส่วนที่เก็บข้อมูลที่เราอยากรู้ต้องนำเสนอด้วยเพราะกรณีนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่น้อยเกินไป หรือควรหาประชากรเพิ่มในเรื่องเดียวกัน โดยในส่วนที่ 5 เรื่องการอภิปรายผลและสรุปผล(และข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม) ควรนำข้อมูลที่วิจัยไว้แล้ว มาเป็นแนวทางให้คำแนะนำเป็นแนวทางหลัก ส่วนคำแนะนำจากแบบสอบถามในคำถามปลายเปิด ให้นำมาอธิบายให้คำแนะนำเป็นแนวทางสำรอง

ประโยชน์จากบทความวิจัย ในการนำเสนอด้วยการพูด จากประสบการณ์ในเวทีการประชุมระดับชาติในครั้งนี้ มีความน่าสนใจกว่าการอ่านบทคัดย่อ เพราะมีมิติสถิติที่ละเอียดกว่า มีการเสนอระดับประเทศในภาพกว้าง เพราะสำรวจที่ภูมิภาคในไทย ผมในฐานะนักเขียนบทความวิจัยคนหนึ่ง ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้รับในครั้งนี้ มีส่วนหนึ่งที่เป็นบทความแบบบูรณาการ ที่สามารถพัฒนาการเป็นบทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการได้

สังเกต ที่เวทีประชุม ฯ ที่มหาลัยนี้ มีสัดส่วนของบัณฑิตและอาจารย์ผู้นำเสนอในสัดส่วนเที่เท่าๆกัน ค่าลงทะเบียนไม่แพงมากนัก ผมคิดว่า จึงเหมาะเป็นเวทีแจ้งเกิด สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอบทความ เป็นครั้งแรก.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี