WATTHANA


ครูวิทยฐานะชำนาญการ
มหาวิทยาลัย
Username
pathana
สมาชิกเลขที่
215854
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2551

. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2538

. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธ์ พ.ศ. 2534

ประวัติ นำเสนอผลงาน

. 3 มีนาคม 2560 นำเสนอบทความวิจัย ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของ

นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารสำนักอธิการบดี 2 ชั้น 3

ที่ห้องประชุม 3-5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานที่สำคัญ

ผลงานด้านเอกสารประกอบการสอนและตำรา

. วัฒนา ศรีวรมย์. ตำราการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสังคม. มหาวิทยาลัยนครพนม, 2560

. วัฒนา ศรีวรมย์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการประชาสัมพันธ์. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

นครพนม, 2559

ผลงานวิจัย

. วัฒนา ศรีวรมย์, คงฤทธิ์ รีวงษ์, นิสากร พุทธวงศ์. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม. เอกสารรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 2560; 47.

. พัฒนา ศีวรมย์, คงฤทธิ์ รีวงษ์. รายงานวิจัยการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

รางวัลที่ได้รับ

  • โครงการคัดเลือก "อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น" คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2555 (ระดับคณะ)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี