ตลาดนัดความรู้กองทุนหมู่บ้านต.ในคลองบางปลากด(2)

การจัดตลาดนัดความรู้คือ การเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้แต่ละคนเอากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่แต่ละคนตั้งไว้

ผู้จัดการตลาดนัด(คุณเอื้อและคุณวิจัย)เตรียมสนับสนุนในเรื่อง

1)ชาวบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนสินค้า(ความรู้)กัน เป็นใครบ้าง มีสินค้าอะไรบ้าง และต้องการสินค้าอะไรบ้าง เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายใด?

2)ในการแลกเปลี่ยนสินค้า ต้องมีคนกลางคอยอำนวยความสะดวกให้(คุณอำนวย)มีใครบ้าง?

3)ชาวบ้าน ต.ในคลองบางปลากดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มีชาวบ้านจาก 4 พื้นที่ (สงขลา นครศรีธรรมราช ตราด และลำปาง)มาร่วมแลกเปลี่ยนด้วย โดยมีคุณอำนวยและคุณวิจัยจาก 4 พื้นที่ตามมาด้วย จะให้ช่วยอะไรบ้าง?

4)ผู้จัดการตลาดนัดวางแผนจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้ชาวบ้านที่มา สามารถแลกเปลี่ยน สินค้ากันได้อย่างเต็มที่ (สภาพตลาดนัด อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ ฯลฯ)ห้องประชุม อบต.เท่าที่เห็น ไม่เหมาะกับการจัดตลาดนัด

การแลกเปลี่ยนจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อ

จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อ

1)ผู้มา(คุณกิจ) รู้ว่าจะเอาสินค้าอะไรมาขาย รู้ว่าจะมาซื้อสินค้าอะไร เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายใด?

2)ผู้อำนวยการ(คุณอำนวย)รู้ว่าต้องช่วยอำนวยการในกลุ่มใดเพื่อเป้าหมายอะไร?

3)ผู้จัดการตลาดนัดได้เตรียมสภาพพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนพอเหมาะพอดี ตรงกับความต้องการ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนไม่ขลุกขลัก และสมประโยชน์มากที่สุด

ผลที่ได้

1)ความรู้ ที่จะเอาไปใช้ตาม เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เป็นความรู้ฝังลึก ของคุณกิจ ติดตัวเป็นประสบการณ์ และเป็นความรู้ชัดแจ้งที่คุณอำนวย(ลิขิต)บันทึกสรุปไว้

ที่จะเอาไปใช้ตาม ที่ตั้งไว้ เป็นของ ติดตัวเป็นประสบการณ์ และเป็นความรู้ชัดแจ้งที่คุณอำนวย(ลิขิต)บันทึกสรุปไว้

2)ความรู้ ใน กระบวนการเอื้ออำนวย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณกิจ เป็นความรู้ฝังลึก(ประสบการณ์)ของคุณอำนวย และเป็นความรู้ชัดแจ้งที่คุณอำนวย(ลิขิต)บันทึกสรุปไว้

3)ความรู้ในการจัดตลาดนัดโดยภาพรวมทั้งหมด ซึ่งฝังลึกในประสบการณ์ของ ผู้จัดการตลาดนัด(คุณวิจัยกับคุณเอื้อ) และเป็นความรู้ชัดแจ้งที่คุณวิจัย(ลิขิต)บันทึกสรุปไว้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)