ตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อยพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร (ต่อ)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่  14  กันยายน  ที่ผ่านมา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร  ได้ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM)  และบุคลากรต่างๆ ในหน่วยงาน  เพื่อระดมความคิดในการจัดทำตารางอิสรภาพของสมรรถนะย่อย  ซึ่งเราได้นำเสนอในด้านการบริหารจัดการองค์กรไปแล้ว  และวันนี้เราจะนำเสนอตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อยทั้งหมด

ตารางอิสรภาพสมรรถนะย่อย
KV  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร

เป็นองค์กรหลักด้านกิจการพิพิธภัณฑสถานในจังหวัดชุมพร  และเป็นสุดยอดในเขตภาคใต้

สมรรถนะหลัก

ระดับที่ 1
ระดับที่  2
ระดับที่  3

 ระดับที่  4

ระดับที่  5
1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
1.1 ภาวะการเป็นผู้นำ
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
มีการดำเนินงานระดับ  1  และมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ  สามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
มีการดำเนินงานระดับ  1,2  และมีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก  กล้าตัดสินใจ  ทันต่อเหตุการณ์  และนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในองค์กร
มีการดำเนินงานระดับ 1, 2, 3 และสามารถสร้างขวัญและกำลังใจแกผู้ใต้บังคับบัญชา   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มีการดำเนินงานระดับ 1, 2, 3, 4  และใต้บังคับบัญชาและองค์กรภายนอกยอมรับภาวะการเป็นผู้นำ
1.2 การทำงานเป็นทีม
มีการสำรวจงานและจุดมุ่งหมายของงานควบคู่กับการสำรวจความสามารถของบุคลากร
มีการดำเนินการระดับ 1และมีการประมวลผลการสำรวจเพื่อกำหนดแผนงานเป้าหมาย  โดยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม  และตรงตามความสามารถของบุคลากร
มีการดำเนินการระดับ1,2 ,3และมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารปฏิบัติงานควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้
มีการดำเนินงานระดับ 1,2,3และมีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเป็นทีมตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด
มีการดำเนินงานระดับ1,2,3,4 และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีม โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการทำงานสูงสุด
1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
มีการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร   มีแผนปฏิบัติงานร่วมกัน  พร้อมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร  รู้การทำงานเป็นทีม
มีการดำเนินการระดับ 1  และมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน  พร้อมทั้งจัดทำสรุปการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ทุกภารกิจขององค์กร
มีการดำเนินการระดับ 1,2 และมีกรปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการดำเนินงานระดับ 1,2,3 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อหาข้อสรุปให้ภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1,2,3,4 และบุคลากรในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น  และเป็นประโยชน์ต่อ  องค์กรมากที่สุด
1.4 การวางแผนและการจัดระบบงาน
รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดแผนงาน   และเป้าหมาย
มีการดำเนินงานระดับ  1  และมีการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
มีการดำเนินงานระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และกำหนดระบบงานที่ชัดเจน
มีการดำเนินงานระดับ1,2,3  และมีระบบการติดตาม  และประเมินผล
มีการดำเนินงานระดับ  1,2,3,4  และมีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงระบบงาน
1.5 การพัฒนาบุคลากร
มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบาบามขององค์กรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน
มีการดำเนินการระดับ  1  และกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรมีแรงจูงใจและจิตสำนึกควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนความรู้
มีการดำเนินการระดับ 1,2  และมีการจัดวางแนวทางการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีการดำเนินงานระดับ 1,2,3  และดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยเน้นทางด้านเทคโนโลยี  และข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
มีระดับการดำเนินงาน 1,2,3,4 และจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร  เพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมต่อไป
2. ด้านวิชาการและบริการการศึกษา
2.1 ความรู้ความสามารถในสายงาน
มีความรู้ทางด้านประวัติ-ศาสตร์  โบราณคดี    และพิพิธภัณฑสถานวิทยา
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีความคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ในสายงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
มีการดำเนินการระดับที่  1, 2, 3 และมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านวิชาการและความรู้ทางคอมพิวเตอร์
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2.2 การวางแผนโครงการและกิจกรรม
มีแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ 1 และมีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
มีการดำเนินการระดับ1, 2 และการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3 และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ
มีการดำเนินการระดับที่  1, 2, 3,  และมีการนำผลที่ได้จาการประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อปรับปรุงการวางแผนระบบงานต่อไป
2.3 การติดต่อประสานงาน
มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีความสามารถในการประสานงานรวมทั้งประสานสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3 และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และ นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพและการประสานงานในส่วนต่างๆ

2.4 การให้บริการความรู้แก่ประชาชน

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเป็นระบบและมีความพร้อมในการให้บริการ
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการสำรวจข้อมูลความต้องการทางด้านความรู้ของประชาชน  เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์  ในรูปของเอกสาร/แผนพับ  หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3 และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงใจของผู้รับบริการ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านความรู้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.5 มีการทำงานเป็นทีม
มีทิศทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการมอบหมายงาน  ตรงตามความสามารถของบุคลากร  และเน้นการทำงานเป็นทีม
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด  รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ   และความสำเร็จของงาน
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีม  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ด้านทะเบียนและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์
3.1 ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานทะเบียน
มีการวางแผนงานและเป้าหมาย  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานทะเบียนและคลัง
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีความสามารถในการจำแนกโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ตามยุคสมัยและรูปแบบศิลปะได้
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และสามารถจัดทำทะเบียน/บัญชี โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด 
มีการดำเนินการระดับที่  1, 2, 3  และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานทะเบียนและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความชำนาญในสายงานเพิ่มขึ้น
3.2 ความรู้ในการอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ

มีอุปกรณ์ และความรู้ในการอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และ สามารถปฏิบัติงานอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2,3 และมีการนำความรู้ทางด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.3 การปรับปรุงข้อมูลด้านทะเบียนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
มีการวางแผนงานและระบบงานที่ชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการตรวจสอบข้อมูลด้านทะเบียนโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการปรับปรุงข้อมูลโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการทำทะเบียนใหม่
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3  และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการจัดทำทะเบียน  เช่น  คอมพิวเตอร์  และกล้องดิจิตอล  เป็นต้น
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลด้านทะเบียนพิพิธภัณฑ์ฯ  ชุมพร  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3.4 ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทะเบียนและคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการสำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ทันที่เมื่อได้รับมอบหมาย
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตรงตามหลักการทำทะเบียน  และการอนุรักษ์โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3  และมีการดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากใช้ปฏิบัติงานอย่างดี  
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ด้านการรักษาความปลอดภัย
4.1 มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
มีแผนงาน  เป้าหมาย และกฎระเบียบที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  และมีแผนรองรับเมื่อเกิดอุบัติภัย
มีการดำเนินการระดับ  1   และมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนตามความสามารถ  และมีความเข้าใจแผนงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างดี
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งมีการซักซ้อมความเข้าใจ  และแผนการรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติภัย
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3   และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานละเอียดและสม่ำเสมอ  เพื่อหาจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงาน
มีจิตสำนึกที่ดีและรักในงานที่ปฏิบัติ
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีความช่างสังเกต  และละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน  
มีการดำเนินการระดับ  1, 2   และมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2 , 3  และมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการเพื่อให้ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 ความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ
 มีแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
มีการดำเนินการระดับ 1 และบุคลากรมีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย  รวมทั้งมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2 และมีการบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3  และมีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้มีความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสูงสุด   
4.4 การทำงานเป็นทีม
มีแผนงานและกฎระเบียบที่ที่รัดกุม
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ  1 ,2, 3  และมีการปฏิบัติงานโดยยึดการทำงานเป็นทีม  และความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทีมงาน  และบุคคลอย่างต่อเนื่อง
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ด้านการบริการประชาชน
5.1  มีทักษะในการสื่อสาร
มีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารและความพร้อมด้านบริการ
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีให้ความรู้ด้านการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
มีการดำเนินการระดับ  1, 2,  และมีการใช้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง  และสร้างความประทับใจให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการ
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3  และมีการติดตามประเมินผลผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการนำผลการประเมินมาพัฒนาทักษะในการสื่อสาร  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2 การบริการที่ดี

มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีแผนงานด้านการบริการด้านต่างๆ   ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มีการดำเนินการระดับ  1, 2   และดำเนินการตามแผนงาน  และเป้าหมายที่กำหนดไว้  รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3  และมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาการบริการให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5.3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
จัดสำรวจลำดับความสำคัญ  และรับฟังความคิดเห็นโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
มีการดำเนินการระดับ 1  และมีการประมวลข้อมูล  และกำหนดวิธีการการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3  และมีการดำเนินการตามแผนโดยการมีส่วนร่วมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3 และมีการประเมินผลโดยยึดความพึงใจของประชาชนเป็นหลัก
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
5.4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีเป้าหมายในการให้บริการและกลุ่มผู้รับบริการอย่างชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการมอบหมายงานโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ  และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการดำเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานในการให้บริการประชาชน
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงานและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
6.1 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย  เช่น  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เพื่อสามารถการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  เป็นต้น
มีการดำเนินการระดับ  1, 2  และมีการพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และทันสถานการณ์
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3  และสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ IT โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง 
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4  และมีการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง   เทคโนโลยีการสื่อสารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
6.2 การมีบุคลิกภาพที่ดี
มีพื้นฐานจิตใจที่ดี     และมีทัศนคติในเชิงบวก  มีความเป็นมิตรกับทุกคน   รวมทั้งมีวาจาที่ไพเราะ
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2,  และมีการประเมินสถานการณ์  และสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3  และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ 
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และมีการประเมินผลและตรวจสอบตนเอง  อยู่เสมอ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.3 จิตวิทยามวลชน
มีความเข้าใจในบุคลิกภาพพื้นฐานของมนุษย์
มีการดำเนินการระดับ 1  และมีการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ผู้อื่น  และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, และมีการนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับคนและงาน  ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการดำเนินการระดับ  1,2, 3  และมีการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  
มีการดำเนินการระดับ 1, 2, 3, 4  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลที่ได้มาปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่องต่อไป
6.4 ความสามารถในการประสานงาน
มีข้อมูล  ข่าวสาร ในการการประชาสัมพันธ์   และแผนงานที่ชัดเจน
มีการดำเนินการระดับ  1  และมีความรู้  ความเข้าใจ พื้นฐานของงานแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี  
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, และสามารถประสานงาน  และสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน   เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3 และมีการติดตามประเมินผลการทำงานอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีการดำเนินการระดับ  1, 2, 3, 4 และมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  เพื่อนำมาพัฒนาความสามารถในการประสานงานด้านประชาสัมพันธ์    ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (0)