ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมเก็บข้อมูลความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลและอบต. ได้ออกเก็บข้อมูลจากผู้คนหลากหลายสถานภาพ   ทีมเก็บข้อมูลประกอบด้วยอาจารย์และนศ. เราเริ่ม (ต่อจากการสร้างเครื่องมือ) ด้วยการประชุมชี้แจงลักษณะเครื่องมือ และวิธีสัมภาษณ์ ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ แบบsimulation แล้ววิพากษ์   จากนั้น แบ่งกลุ่มย่อยซักซ้อมการสัมภาษณ์ ............    หลังจากเก็บข้อมูลจริงครั้งแรกของทีมแรก     ได้มีการประชุมเล่าผลสำเร็จและปัญหาจากการเก็บข้อมูล เพื่อเป็นข้อระวังและเป็นการวางแผนล่วงหน้าสำหรับทีมอื่นๆ   หลังจากเก็บข้อมูล 2-3ทีม  ประชุมAAR.อีก .......  สิ่งที่เรียนรู้ในฐานะผู้จัดการงานวิจัย .......1 ทีมใหม่ (ประสบการณ์น้อย )   ผู้จัดการลงพื้นที่พร้อมทีมเพื่อสัมผัสปัญหาและความสำเร็จด้วยตนเอง และได้ให้ทีม . เล่าประสบการณ์ของตนเอง ทั้งปัญหา และความสำเร็จเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.....2  ผู้จัดการฯ 3 คนหลักเปิดโทร..ทุกเวลา ให้หัวหน้าทีมโทรฯหาได้ตลอดเวลา  พบว่าแก้ปัญหาที่ทีมเผชิญได้  ทีมมั่นใจมากขึ้น  3 การทำงานครั้งนี้มีผู้จัดการ อาจารย์หัวหน้าทีม อาจารย์ในทีม นศ. ที่ได้รับการฝึก  ผู้ประสานงานจากเทศบาล และ อบต.ที่ทำงานเกี่ยวโยงกันต้องมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกันและมีช่องทางติดต่อกันได้ง่าย  ...... งานจะWORK .......ทีมทำงานไม่อึดอัด มีความสุขในการทำงาน (แม้จะเหนื่อย )