กันลืม เพื่อทราบ


คุณเอื้อตำบล คุณอำนวยตำบล
กศน.ทุ่งใหญ่จะดำเนินการอบรมเพื่อแจ้งและหาแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทภาระหน้าที่ของคุณเอื้อตำบลและคุณอำนวยตำบล ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2549 ณ ศบอ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นี้
คำสำคัญ (Tags): #km
หมายเลขบันทึก: 39639เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2006 15:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 12:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

สวัสดีครับอาจารย์สายัณห

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ

ถ้ามีผลอย่างไรอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน ช่วงแรกอาจจะยังสับสนด้วยภารกิจงานที่ติดพันมากมายและต่อเนื่องตลอดจนจับต้นชนปลายยังไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะเริ่มในส่วนไหนก่อนดี เพราะฉนั้นหากมีใครเข้ามาอ่านแล้วขอความกรุณาอย่าสับสน นะครับ

กิจกรรมแรกของการนำเข้าสู่ gotoknow คือการอบรมเพื่อแจ้งและหาแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทภาระหน้าที่ของคุณเอื้อตำบลและคุณอำนวยตำบล ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2549 ณ ศบอ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ผลสรุปของการดำเนินงานในวันนี้ ได้ข้อคิดและแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการแก้ปัญหาบางประการที่ยังเป็นปัญหาอยู่ พร้อมกันนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในกำรดำเนินการในรุ่นต่อไป

กศน.ทุ่งใหญ่ จัดสัมมนาแกนนำคณะทำงานแผนชุมชนแก้จนอำเภอทุ่งใหญ่(km) วันที่ 24 – 25 กรกฏาคม 2549 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งใหญ่ดำเนินการอบรมสัมมนาแกนนำคณะทำงานแผนชุมชนแก้จนอำเภอทุ่งใหญ่ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำระดับอำเภอ ผู้นำระดับตำบล และผู้นำชุมชน ที่ทำหน้าที่ตามความหมายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในนามของ “คุณเอื้ออำเภอ คุณเอื้อตำบล คุณอำนวยตำบล และคุณกิจ รวมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 160 คน สาระในการดำเนินการอบรมสัมมนา จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรายละเอียดของเรื่อง - เรื่องแรก เป็นเรื่องการกำหนดกรอบบทบาทภาระหน้าที่ของคุณเอื้ออำเภอ คุณเอื้อตำบล คุณอำนวยตำบล และคุณกิจ โดยกำหนดเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ ช่วยเหลือ สนับสนุน เอื้ออำนวยการของการดำเนินงานตามภารกิจรับผิดชอบตามห้วงเวลากิจกรรมของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประการที่สองเรื่องของการสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทภาระหน้าที่ในพื้นที่ของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม องค์คณะ หรือแต่ละหน่วยงานที่ต้องเข้าดำเนินกิจกรรมในลักษณะใด อย่างไร ร่วมในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน ทั้งหน่วยงานจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - ประการที่สาม เป็นเรื่องของการชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนของกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับกลุ่มโซน อำเภอ ตำบล และระดับเวทีประชาคมของหมู่บ้าน การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ พืชพันธ์ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในเรื่องการจัดการความรู้ของชุมชนตามกระบวนการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การปฏิบัติโดยการพึ่งตนเองเป็นหลักให้รู้จักตนเอง สร้างภูมิปัญญาของตนเอง รู้ปัญหาของชุมชนตนเองคืออะไร แนวทางแก้ปัญหา สิ่งที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือ วิทยากรที่มาร่วมเสวนาเป็นตัวแทนจากพัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ธนาคาร ตัวแทนเครือข่ายยมนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปในส่วนของข้อมูลหมู่บ้าน กลุ่มต้องการให้เป็นข้อมูลที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ที่ประชุมจึงได้ขอกำหนดรูปแบบในการประมวลผลข้อมูลโดยการรวมกลุ่มเป็นรายตำบลเพื่อนำข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่ทีประสานสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและหลอมรวมข้อมูลที่เป็นจริงทุกฝ่ายเห็นร่วมกันเป็นข้อมูลหมู่บ้าน ตำบล อันจะเป็นฐานขั้นต้นในการนำสู่การกำหนดสภาพปัญหา แนวทางการดำเนินงานต่อไป
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี