กศน.ทุ่งใหญ่จะดำเนินการอบรมเพื่อแจ้งและหาแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทภาระหน้าที่ของคุณเอื้อตำบลและคุณอำนวยตำบล ในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2549 ณ ศบอ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นี้