อบรมครูเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษครั้งที่ 3

การอบรมโครงงานภาษาอังกฤษครั้งนี้ครูอาจารย์มีความตั้งใจมาก

  ผู้เขียนเป็นผู้ช่วยท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ อบรมครูภาษาอังกฤษจำนวน 38 ท่าน จากจังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี เลย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น พบว่าครู-อาจารย์ส่วนใหญ่สอนในระดับมัธยมศึกษา หลายท่านเคยทำโครงงานมาแล้ว แต่ไม่มั่นใจในการสอนโดยใช้โครงงาน  ครู-อาจารย์ได้ลองค้นแหล่งข้อมูลที่เป็น website ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การทำโครงงาน ได้ลองฝึกทำโครงงานวิชาภาษาอังกฤษและ การนำเสนอโครงงาน ครูอาจารย์หลายท่านทราบแล้วว่าโครงงานเกิดขึ้นจากคำถามของนักเีรียน ที่สนใจในเรื่องต่างๆ แต่คำถามควรเป็นคำถามที่นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ไม่ใช่เพียงแต่ถามว่า อะไร(what) คำถามควรเป็น ทำไม(why)และอย่างไร(how) มากกว่า  

<p align="center">   </p><p> </p><p align="center">ครูศึกษาเรื่องการตั้งปัญหา ขั้นตอนการ ทำโครงงาน วิํีธีการประเมินโครงงาน</p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p></p><p align="left">       <div style="text-align: center"></div></p><p></p><p></p><p></p><p align="center">   ครูศึกษาแหล่งข้อมูลเพื่อทำโครงงาน </p><p>     <div style="text-align: center"></div></p>   <p></p><p></p><p align="center">ผู้เขียนและท่านอาจารย์</p><p align="center">รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      <div style="text-align: center"></div> <p align="center">                      ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด </p><p>การอบรมโครงงาน ผู้เขียนได้ความรู้และได้ทราบปัญหาของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การทำโครงงานทักษะในด้านภาษาอังกฤษยังเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับครู  ผู้เขียนจะนำปัญหาไปปรับปรุงเพื่อการอบรมครั้งต่อไป ท่านใดมีปัญหาและสนใจถามเข้ามานะครับ  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ</p><p>   </p><p>น้องนุ่น(คุณทิตยา กอบัว โทร 0 - 4422 – 4821 ถ้าท่านสนใจโครงงานภาษาอังกฤษ) </p><p></p><p> </p><p></p><p> คุณจิตติพร ไตรทานและเจ้าหน้าที่อีก 1 ท่านที่ช่วยถ่ายรูป    </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (0)