ชื่นชมเวทีประชุมคนทำงานตัวจริง

ทุกคนมีความสุขและมีส่วนร่วม พร้อมกับความชื่นชมของตนเอง ในศักยภาพของทีมงาน

วันนี้ได้สัมผัสบรรยากาศการประชุมของงานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ เป็นบรรยากาศการประชุมเป็นแบบไม่เป็นทางการ สบายๆ มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง ทั้งแบบได้งานและได้เสียงหัวเราะ กระบวนการประชุมตลอด 2 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งแต่ 14:00-16:30 น. มีการดำเนินการประชุมโดยมีตัวแทนทีมงาน 1 คน ทราบว่ามีการผลัดเวียนการเป็นผู้นำประชุมที่ทำหน้าที่ ควบคุมประเด็นและเวลาในการประชุม สำหรับประเด็นการประชุมเป็นประเด็นที่ฝ่ายงานรับผิดชอบยกขึ้นมาเพื่อหารือทั้งประเด็นแจ้งเพื่อทราบ ประเด็นเพื่อพิจารณาและประเด็นสืบเนื่อง ซึ่งงานหอพักได้มีการพบปะประชุมอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ความพิเศษและสิ่งที่น่าชื่นชมในการประชุมครั้งนี้ คือ
1. เป็นการประชุมของคนทำงานตัวจริง
2. ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจริง สด ทันเหตุการณ์เพื่อการตัดสินใจ แก้ปัญหา กำหนดกลยุทธ์เตรียมความพร้อมเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
3. ความคิดเห็นหลากหลายที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ อย่างน่าสนใจ
4. การสรุป ทบทวนกิจกรรมที่ทำผ่านมาเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5. การสร้างสรรค์ระบบการประสานการทำงานใหม่ๆ เพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. การยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นบ่อย ทำความเข้าใจในการให้ข้อมูล คำแนะนำแก่นักศึกษาที่ถูกต้อง เช่น การขอคืนเงินค่าประกันค่าเสียหาย กรณีนักศึกษาลาออก พ้นสภาพ เป็นต้น
7. การชื่นชม ขอบคุณทีมงานภายหลังการให้ความร่วมมือและเสร็จกิจกรรม
8. กำหนดผู้รับชอบโดยบริหารความหลากหลายผ่านหลักการที่กำหนดและเลือกร่วมกัน
9. กำหนดผู้รับผิดชอบผ่านอาสาสมัคร ด้วยความเต็มใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ

พบความท้าทายในการสร้างสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา คือ
1. การสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาผ่านกิจกรรมหอพัก
2. สร้างสรรค์วิธีการ เตรียมความพร้อมกิจกรรม ประเมินสถานการณ์ก่อนจัดกิจกรรม

เวลาการประชุมผ่านไปรวดเร็ว ด้วยทุกคนมีความสุขและมีส่วนร่วม พร้อมกับความชื่นชมของตนเอง ในศักยภาพของทีมงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)