ผู้เขียนได้อบรมครูภาษาอังกฤษเป็นครั้งที่ 3 ปรากฏว่าผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ตั้งใจเข้ารับอบรมมาก ผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน ได้ความคิดว่าครูควรใช้คำถามนำไปสู่การทำโครงงานภาษาอังกฤษ ลองดูรูปว่าตั้งใจขนาดไหน

   

 

<p></p><p></p><p></p><p>  Website ที่เป็นแหล่งข้อมูลในการทำโครงงาน </p><p>  </p><p></p><p>ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอผลงาน </p><p></p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด </p><p></p><p></p><p>ในครั้งต่อไปจะมีการอบรมครูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโครงงานอีกท่านใดสนใจติดต่อที่ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยติดต่อคุณทิตยา กอบัว โทร 0 - 4422 – 4821 ท่านใดมีปัญหาอยากทราบเกี่ยวกับ การวิจัยในชั้นเรียน การสอนเด็กเล็กและการทำโครงงานภาษาอังกฤษเชิญถามได้เลยคะ               </p>