การทบทวนตัวเองของเครือข่ายฯ (2) จบ

       เมื่อวันก่อน  ผู้วิจัยได้เขียนเล่าเรื่อง "การทบทวนตัวเองของเครือข่ายฯ) จบเอาไว้ที่ข้อ 2  วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเล่าต่อเลยก็แล้วกันนะคะ


                     ปัญหา                                               สาเหตุ                 

3.ระเบียบข้อบังคับ                      

    3.1เปลี่ยนแปลงบ่อย                          3.1ขาดการมีส่วนร่วม

    3.2ขาดการมีส่วนร่วมพิจารณา           3.2เปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อย

    3.3ไม่ยอมรับ                                      3.3ข้อบังคับไม่ชัดเจน


                                     แนวทางการแก้ไข
     3.1ขอมติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง

     3.2ให้คณะกรรมการร่วมยกร่างระเบียบข้อบังคับ

     3.3แจ้งให้กลุ่มสมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อปรับระเบียบใหม่


                      ปัญหา                                            สาเหตุ

4.การเงิน/บัญชี

    4.1ไม่ทำงบทดลอง                             4.1ขาดคนทำงาน

    4.2ไม่ทำบัญชีรับ-จ่าย                          4.2ขาดความรู้  ความเข้าใจ

    4.3ไม่ทำฐานะการเงิน


                                        แนวทางการแก้ไข

    4.1จัดอบรมบัญชีการเงินรับ-จ่าย

    4.2ให้คณะกรรมการเครือข่ายฯช่วยเหลือ  แนะนำ

    4.3อบรมซำ้้  ศึกษาโูงานกลุ่ม/องค์กรที่ทำสำเร็จ  


                      ปัญหา                                             สาเหตุ 

5.ข้อมูล  

    5.1ขาดคู่มือ  แนวทางปฏิบัติงาน       5.1ไม่มีแบบฟอร์ม

                                                                      จัดเก็บข้อมูล

    5.2ไม่ส่งข้อมูล                                   5.2จัดเก็บข้อมูล

                                                                      ไม่เป็นระบบ  

    5.3ระบบการจัดเก็บข้อมูล                   


                                         แนวทางการแก้ไข      
     5.1ให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

     5.2ให้มีคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือ

     5.3ให้มีสถานที่ชัดเจนที่สะดวก  (สำนักงาน)


                      ปัญหา                                              สาเหตุ

6.แผนงาน

    6.1ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน                 6.1การทำงานไม่มีแผนงาน

                                                                   ยากที่จะติดตาม

                                                             6.2โครงสร้างการบริหาร

                                                                   ขาดความชัดเจน

                                                              6.3ปรับเปลี่ยนข้อมูลบ่อย

                                                              6.4แกนนำรู้อยู่คนเดียว

                                                              6.5ไม่มีแผนงานหลัก


                                       แนวทางการแก้ไข
    6.1จัดทำแผนงานให้ชัดเจนให้เป็นปัจจุบัน

    6.2ทำตามขั้นตอนที่วางไว้

    6.3ปรับแผนต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้า


                       ปัญหา                                          สาเหตุ

7.อาคารสถานที่

   7.1ไม่มีสำนักงานเครือข่ายฯ                7.1ไม่มีสำนักงานที่ถาวร

                                                                7.2ไม่มีที่เก็บข้อมูล

                                                                7.3ขาดที่จะประสานงาน

                                                                7.4สถานที่ประชุมไม่แน่นอน

                                                                7.5ขาดงบประมาณ


                                        แนวทางการแก้ไข

    7.1ขอใช้สถานที่เครดิตยูเนียนหมอสมวังเคว้งจนกว่าจะได้สำนักงาน

    7.2จัดหางบประมาณสร้างอาคาร

    7.3หาสถานที่เหมาะสมไปก่อน


                       ปัญหา                                             สาเหตุ

8.บริบทชุมชน

    8.1ขาดผู้นำ                                         8.1ผู้นำชุมชนไม่สนับสนุน

    8.2ขาดการบังคับติดตามผล                8.2ขาดการนิเทศงาน

    8.3ขาดการมีส่วนร่วม                           8.3ขาดการมีส่วนร่วม

                                                                  8.4ขาดประสบการณ์

                                                                  8.5ขาดการติดตาม

                                                                        ประเมินผล


                                      แนวทางการแก้ไข

     8.1เลือกผู้นำที่มีความพร้อม  เสียสละ  มีหลักการ

     8.2กรรมการส่วนกลางลงไปประสานงาน

     8.3หาอาสาสมัครเพิ่ม

     8.4จัดหากรรมการประสานงานแต่ละชุมชน

     การทบทวนตัวเองของเครือข่ายฯก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ  ส่วนการเคลื่อนไหวต่อไปจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามในตอนต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เรื่องเหล่านี้ทราบมานานแล้ว?

โครงการจัดการความรู้เข้ามาพัฒนาด้วยกระบวนการใช้ความรู้ผ่านการอบรมและเรียนรู้แบบพี่ช่วยน้อง อยากทราบบทเรียนในส่วนนี้ว่า

ข้ออ่อนของกระบวนการ? 
ข้อจำกัดของกระบวนการ?
คุณอำนวย คุณวิจัย

ข้ออ่อนของผู้นำ?
ข้อจำกัดของผู้นำ?
คุณเอื้อ?

ข้ออ่อนของเครือข่าย?
โครงสร้าง กรรมการ กระบวนการ
กลุ่มสมาชิก ฯลฯ

ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ?

ผมเห็นว่าเครือข่ายและโซนใต้น่าจะทำAAR นำบทเรียนที่ผ่านมาเป็นครูเพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง