• เมื่อวันที่ ๑๗ ตอนบ่ายมีงานทำสัญญาผลิตสื่อ e-Learning ปี 2549 มมส. โดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสื่อ e-learning ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายงานของคุณ วิชิต เลขานุการศูนย์ฯ ผมติดสอนในช่วงเริ่มงาน จึงมาหลังจากเปิดงานและบรรยายโดยท่านรองฯ สังคม จบพอดี ได้ทัน การนำเสนอ Best Practice  2 กรณี ที่ทางศูนย์จัดให้มาเล่าเรื่อง (Story telling) ให้คณาจารย์ ที่จะเซ็นสัญญาทำ e-learning ในปี 2549 นี้ฟังและซักถาม
  • เป็นการนำขบวนการทาง KM มาใช้ในงานประจำของศูนย์ CARD ตามที่คุณหมอวิจารณ์ มักเน้นอยู่เสมอว่า "งาน KM ต้องให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกับงานประจำ" เป็นตัวอย่างที่ดี ของ MSUKM ที่ไม่รู้ว่าผู้เข้าร่วมงาน กี่คนที่ มองออกว่านี่คือ KM
  • ผมเข้าร่วมงานนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทีมที่ต้องผลิต e-learning วิชา ชีววิทยาทั่วไป ของภาควิชาชีววิทยา ซึ่งผมพยายามผลักดันให้ทำ e-learning ตั้งแต่ผมเริ่มมาช่วยงานที่ มมส. ก็ดีใจครับที่เราได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 16 วิชาของ มมส. ที่ได้รับการสนับสนุน และ คิดว่าเป็น วิชาแรกของ ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์