หยุดตรงนี้...เพื่อก้าวที่มั่นคง

จุดเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้ประทานพระราชโอวาทแก่บัณฑิตทุกคนดังนี้
"ทุกวันนี้ วิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมโลกแคบเข้า เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือปัญหาในส่วนหนึ่งส่วนใดของโลก อาจส่งผลกระทบถึงส่วนอื่นๆ ได้เพียงชั่วข้ามคืน หากคนเราไม่มีความตื่นตัว ที่จะติดตามให้รู้เท่าทันสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ก็ย่อมจะกลายเป็นคนล้าหลังยากที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานได้  บัณฑิตทุกคนจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ โดยขวนขวายติดตามเหตุการณ์บ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบันของโลก รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัย จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตในการงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีทุกคนควรตระหนักไว้เสมอว่า ความก้าวหน้าทันสมัยนั้น บางอย่างอาจไม่เหมาะกับพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งถ้ารับเข้ามาโดยปราศจากการไตร่ตรองให้ดีให้รอบคอบแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้อีกมาก จึงขอให้บัณฑิตใช้วิจารณญาณเลือกรับแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม เพื่อธำรงรักษาความเป็นไทยไว้ให้มั่นคงสืบไป"
....พระราชโอวาสในวันนั้น เรียกสติ กระตุ้นพลังใจ พลังการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศ....และนี้คือจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาชิกที่ดีของฉัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)