สื่อการสอน

เพิ่มความรู้ให้กับผู้อ่าน

สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน   

          กระบวนการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน    นอกจากนี้สื่อการสอน

-         จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

-         สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้

-         สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

ประเภทของสื่อการสอน            

          สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน  หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปไม่มีช่องทางไดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้            

 วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ            

อุปกรณ์   ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป  ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปแกรณ์นั้นๆเอง      

       วิธีการ   ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ  เช่น  การจัดกิจกรรมต่างเกณฑ์การศึกษา สื่อเป็นแหล่งรวมของความรู้  ความรู้มี  4  ลักษณะ  ได้แก่ 

1.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้สอน

2.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากผู้เรียน

3.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสื่อเป็นศูนย์กลาง

4.   แหล่งความรู้ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

หลักการเลือกสื่อการสอน            

            สื่อการสอนก็จำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกัน  โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการเลือกสื่อการสอนโดยระบุชื่อสื่อการสอนโดยตรงชื่อใดชื่อหนึ่งที่ต้องการ  ชื่ออาจไม่ถูกต้องนัก  การเรียนและคุณสมบัติของผู้เรียนด้วย  ทั้งนี้เพราะสื่อแต่ละอย่างมีศักยภาพในตัวของมันเองแตกต่างกัน  

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์            

              คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้ 1.   แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2.   แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็นสำคัญ

3.   แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.   แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ        

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

             การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์  ฉนั้นจึงสามารถนำคำว่าสร้างสรรค์ไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง  สำหรับในแนวทางของเทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์จำแนกออกได้  2  ลักษณะ 

1.   การสร้างสรรค์ในการผลิตพัฒนาสื่อ ได้แก่  การสร้างสื่อขึ้นแล้วพัฒนาตัวสื่อให้มีความแตกต่างแปลกไปจากเดิม

2.   การสร้างสรรค์หรือการพัฒนาสื่อ ได้แก่  การเลือกสื่อที่อาจผลิตไว้แล้วตามกรณีที่ 

ข้อมูลถูกต้องพร้อมส่ง

ส่งงาน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง 

 

นางสาวเยาวลักษณ์  คำตัน   เลขที่  35

หมู่เรียน คบ.35.1.4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (2)

ภาณุพิชญ์
IP: xxx.121.89.246
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

http://spaces.msn.com/panupichy

ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.42.47
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลและเนื้อหาดีมากเลยคะ แวะมาทักทายคะ http://gotoknow.org/blog/nitcharnun