ห่างหายไปนานเหมือนกันค่ะ เพราะเพิ่งหายป่วยเลยรีบลุกขึ้นมาสานงานต่อ อยากให้ทุกคนทราบคำศัพท์ใกล้ตัวลึกยิ่งขึ้นค่ะ

     คำว่า "Investment"เป็นคำนาม มาจากคำว่า"Invest"ซึ่งเป็นคำกริยา

     Invest เป็นคำกริยา หมายถึง

๑.ลงทุนโดยเงิน หุ้น เวลา กำลังกาย หรือพลังงาน ฯลฯ ที่มีลักษณะที่เป็นประโยชน์ทางรายได้หรือทางการเงิน ในบริษัท องค์การ หรือในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรือชีวิต ความสัมพันธ์ ตัวอย่างThe government has invested heavily in public transport.รัฐบาลได้ลงทุนอย่างมากในการขนส่งมวลชน

๒.ปกคลุม(ใช้กับเสื้อผ้า to clothe ;array) หรือกับการบรรยายวัตถุที่ปกคลุม อยู่โดยรอบบริเวณในลักษณะราวกับว่าห่อหุ้มโดยเครื่องเเต่งกายตัวอย่าง Fog invests the city.หมอกปกคลุมเมือง เป็นต้น

๓.ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจหรือมีอำนาจบังคับบัญชาในหน้าที่การงานของบุคคลนั้น ตัวอย่าง The new position invested her with a good deal of responsibility.ตำแหน่งใหม่นั้นทำให้หล่อยมีภาระหน้าที่มาก

     synonym words ของ invest ในความหมายว่าลงทุน ได้แก่ contribute ,devote ,donate ,expand ,give ,lay out  , sink ,spend

     ส่วนคำว่า Investmentเป็นคำนามหมายถึง

๑.การลงทุนด้วยเงิน เช่น เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการส่งออก หรือภาคเอกชน เป็นต้น ตัวอย่าง This country needs investment in education.ประเทศนี้ต้องการการลงทุนด้านการศึกษา

๒.เงินลงทุนหรือสิ่งต่างๆ ที่นำมาลงทุนเช่น แรงงาน บ้าน เป็นต้น ตัวอย่าง I bought the house as investment.ฉันซื้อบ้านเพื่อเป็นการลงทุน 

๓.สิ่งมีค่าที่เมื่อซื้อเเล้วย่อมจะเป็นประโยชน์หรือได้ใช้ประโยชน์ ตัวอย่าง Buying a book is a good investment.การซื้อหนังสือหนึ่งเล่มเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์

๔.การกระทำที่เป็นการให้เวลาหรือความพยายามกับงานใดงานหนึ่งเพื่อที่จะทำงานนั้นสำเร็จ ตัวอย่าง The project has demanded considerable investment of time and effort.โครงการนี้ต้องการการลงทุนทั้งเวลาและความพยายามอย่างมาก

     หวังว่าวันนี้ทุกคนคงได้ความรู้จักคำว่า Invest กับ Investment มากขึ้นนะคะ

     ตบท้ายด้วย Idiom ส่งท้ายค่ะ ขอเสนอคำว่า"Money doesn't grow on trees." หมายถึงเงินเป็นสิ่งมีค่าหรือได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานที่เหน็ดเหนื่อยควรใช้อย่างรู้คุณค่า

หนังสืออ้างอิง

Chambers English Dictionary of Idioms(1996)

Oxford Advanced Learner's Dictionary(2003)

Webster's NewWorld Dictionary(1994)