ปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำ

ถ้าเราจะมองไม่เห็นตัวเอง ก็อยากให้คนอื่นได้มามอง

 ทำยังไงที่จะไปให้พ้นน้ำแล้วหันกลับมาหาน้ำอีกทีหนึ่ง

ยกปลาให้พ้นน้ำมันก็จะเห็นน้ำ

ออกจากงานตรงนั้นมายืนดูมาเฝ้าดูอีกทีหนึ่งว่าเราทำ

อย่างไร

ความรู้ที่ได้รับจาก รศ.ดร.มารุต ดำชะอม

ฝากมาไว้เพื่อกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านครับ