ความภาคภูมิใจในผลงานของ สคส.

แต่ละคนมี “ใจ” ให้กับเรื่องการจัดการความรู้อย่างมาก และเป็นนักบริหารที่มองเห็นถึงศักยภาพของคนทำงานในหน่วยงานและพยายามดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นออกมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถ “เอื้ออำนวย” ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุเป้าหมาย และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ความภาคภูมิใจในผลงานของ สคส.

ใน การประชุมคณะกรรมการนโยบายของ สคส. ทุกครั้งเราจะนำเสนองานหรือผลงานที่เราภาคภูมิใจ ๑ เรื่อง      โดยใช้เวลานำเสนอเพียง ๒ นาท๊      มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอ คุณค่า ของงาน     ในการประชุมวันที่ ๒ สค. ๔๙ ทีม สคส. เลือกให้คุณนภินทรเป็นผู้นำเสนอ     เธอเลือกเรื่องต่อไปนี้ 

  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติ   "คุณเอื้อ"   จุดเริ่มต้นเล็กๆ  กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่  

               วันที่  ๘-๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙   สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส.)  ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติ   "คุณเอื้อ"   ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล  "บ้านผู้หว่าน"  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ "คุณเอื้อ"  ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติระหว่างกัน  รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม "คุณเอื้อ" 

                   ซึ่งคาดหวังว่า  อาจจะมีการรวมกลุ่มรวมตัวเป็น   ชุมชนนักปฏิบัติ  "คุณเอื้อ"   เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสังคมไทยต่อไปในอนาคต  

                  เวทีครั้งนี้   มีผู้เข้าร่วมที่เป็น  "คุณเอื้อ"  จากหน่วยงานต่างๆ  จำนวน   ๑๔   คน  ซึ่ง  คุณเอื้อ  ทั้งหมดสะท้อนว่า   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จากคุณเอื้อ ที่มาจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนอย่างเป็นกัลยาณมิตร

                  แม้จะเป็นการพบหน้าค่าตากันเป็นครั้งแรกของบางคนก็ตาม   คุณเอื้อ  ที่เข้าร่วมในครั้งนี้  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้และการทำหน้าที่  เอื้ออำนวย  ของตนเอง  ที่ต่างบริบท  ต่างบทบาท   ต่างสถานะ  ต่างหน่วยงาน  และแต่ละคนมีรูปแบบในการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน 

                เรียกได้ว่า  เป็นการเรียนรู้ ความรู้จากการปฏิบัติ  ที่ข้ามภาคส่วนจริงๆ    แต่สามารถนำ ความรู้จากการปฏิบัติ  ที่แตกต่างหลากหลายเหล่านั้น  มาปรับใช้ในเข้ากับบริบทของตนเองได้อย่างดี       ที่สำคัญแต่ละคนมี ใจ  ให้กับเรื่องการจัดการความรู้อย่างมาก  และเป็นนักบริหารที่มองเห็นถึงศักยภาพของคนทำงานในหน่วยงานและพยายามดึงศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นออกมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มากที่สุด  อีกทั้งยังสามารถ  เอื้ออำนวย  ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุเป้าหมาย และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

               และแม้ว่าในท้ายที่สุด  ตามความคาดหวังลึกๆ  ของ  สคส.  คือ  การเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ  "คุณเอื้อ"   แต่ดูเหมือนว่า   จะไม่มีรูปแบบอย่างเป็นทางการมากนัก  แต่  คุณเอื้อ  ทุกท่าน  ต่างให้คำมั่นสัญญาว่า จะใช้ช่องทางที่มีอยู่  คือ  Weblog :  gotoknow.org  ให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติ  คุณเอื้อ  ให้มากที่สุด

เรียกได้ว่า  การพบปะของ  คุณเอื้อ  ครั้งนี้เป็นครั้งแรก  และจำนวน คุณเอื้อ  ไม่มากนัก  เป็นเพียงจุดเริ่มต้นๆ  เล็ก  แต่ทุกคนเข้าร่วมด้วยความศรัทธาและเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้  สคส.  ได้แต่หวังว่า  การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ  คุณเอื้อ  เช่นนี้  จะทำให้เกิดพลังในการขยายวงเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต   เพราะเรามี  เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน  คือ  การสร้างและขับเคลื่อนสังคมไทย  ให้เป็นสังคมเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เอาวิธีทำงานของ สคส. มาเล่า     ว่าเราใช้ AI และ KM ในทุกบริบทของการทำงานอย่างไร

วิจารณ์ พานิช

๑๗ กค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)