AAR : UKM 3/2549 Mahidol University
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา : การจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

msukmteam32549mahidoluniversity 

1. ความคาดหวัง
 จากการเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้น่าจะได้รับความรู้ เทคนิควิธีการสื่อสารที่สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการดำเนินการด้าน KM ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ส่วนที่บรรลุเกินความคาดหมาย เพราะเหตุใด
 ได้เรียนรู้ทฤษฎีการสื่อสารเพิ่มเติมจากความรู้เดิม

3. ส่วนใดที่ไม่ค่อยบรรลุ หรือไม่บรรลุเลย เพราะเหตุใด
           ไม่บรรลุผล เพราะไม่เห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของกระบวนการ
 3.1ตลอดกระบวนการในครั้งนี้ใช้ด้านนทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดการดำเนินการ
ทำให้ความคิดบางส่วนติดกรอบมากเกินไป ถึงแม้ว่าจะนำ Storytelling มาใช้เพื่อดึง (Capture ด้านการสื่อสารเท่านั้น) ความรู้ของแต่ละคน จากแต่ละกลุ่ม ถอดออกมาเป็น Mind Map
แล้วก็ตามและการถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการกลุ่มย่อย (Mind Map ย่อย) ของแต่ละกลุ่ม ไปยัง Mind Map กลาง ทุกกลุ่มขาดหายไปบางส่วน
 3.2 ระยะเวลา การดึงความรู้จาก Storytelling ค่อนข้างมีเวลาน้อย และการนำเสนอไม่ควรยึดติดกับเทคนิค Mind Map เพียงอย่างเดียว

4. ถ้าจะทำงานแบบนี้อีก จะปรับปรุงวิธีการอย่างไรบ้าง
 4.1 เพิ่มกระบวนการด้านทักษะ การปฏิบัติ อาจจัดให้มี Workshop บางอย่างที่นำไปสู่หลักทฤษฎี และชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารมีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร อาจกำหนดหรือ
ให้อิสระแต่ละกลุ่มตั้งโจทย์เอง แล้วใช้กระบวนการ Workshop ดำเนินเรื่องทั้งนี้แล้วใช้ทฤษฎีเป็นตัวสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปด้วย
 4.2 ควรให้อิสระแต่ละกลุ่มด้านเครื่องมือหรือวิธีการนำเสนอ และเพิ่มช่วงเวลาการ Share ระหว่างสมาชิกเครือข่ายให้มากกว่านี้

ข้อคิดเพิ่มเติม

ถ้าจะมองในมุม Model ปลาทู คิดว่ายังขาด KA : เครือข่ายต้องคุยกันครับว่าจะต้องมีศูนย์กลางของข้อมูลการจัดงานแต่ละครั้ง อาจเป็น สคส. หรือสมาชิกที่ใดสักแห่งก็ได้ครับ จะต้องมีแหล่งสำหรับจัดเก็บความรู้นี้ให้สมาชิกได้ศึกษา
ทบทวนกระบวนการได้ในภายหลัง เช่น ไฟล์ประกอบการประชุม VDO เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ ที่เป็นส่วนกลางของ UKM จริงๆ ไม่ใช่ต่างคน ต่างกลับ แล้วก็ไปแปะไว้ที่ Blog ส่วนตัวหรือของแต่ละมหาวิทยาลัย ภายใต้ Gotoknow ที่นับจำนวน Blog ไม่ถ้วน (ในที่สุดไม่แน่ใจว่าจะเป็นขยะ Cyber หรือเปล่า)
ระยะแรก ผมกับ อ.วิภทร ได้เริ่มให้ก่อนแล้ว ในส่วนของเว็บไซต์ thaiukm.org

วิชิต
15 ก.ค. 2549
23.45 น.