โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยจัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ดังนี้
     1 โครงการแคเงินล้าน ปลูกต้นแคเพื่อเก็บดอกขาย สร้างเสริมรายได้ให้กับนักเรียน จำนวน 360 ต้น
     2 โครงการแก้วมังกร ปลูกต้นแก้วมังกรเพื่อเก็บผลผลิตขาย จำนวน 240 ต้น
     3 โครงการเลี้ยงปลาดุกอุย เพื่อสร้างรายได้เสริมและอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
          ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านและชุมชน