ในโรงพยาบาลชุมชน การดูแลผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยค่อนข้างมาก เนื่องจากความจำกัดในด้านต่างๆของทรัพยากรที่มี เวลาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจะไม่ได้เผื่อใจไว้กับความผิดพลาดหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยในทางการแพทย์ครูแพทย์มักจะสอนเสมอว่า ไม่มีอะไร 100 % ในทางการแพทย์(Medicine) นั่นคือให้แพทย์ตระหนักเสมอว่าสามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา แม้จะระมัดระวังหรือทำอย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม แต่สำหรับผู้ป่วยแล้วเขาจะขอ 100%เสมอ ไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเอง

              ในการดูแลผู้ป่วย ทางองค์กรแพทย์ร่วมกับทีมพัฒนาคลินิกบริการได้ กำหนดแนวทางในการรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลและในการส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่าไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย โดยเอาบทเรียนแห่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งจากในโรงพยาบาลบ้านตากเองและในโรงพยาบาลอื่นๆที่เป็นข่าวมาช่วยกำหนด

หลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

 1. สภาวะของโรคและผู้ป่วยต้องการการดูแลรักษาใกล้ชิดหรือการทำหัตถการ การให้ยาที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
 2. ไม่มั่นใจในการดูแลตนเองหรือติดตามอาการของผู้ป่วยและญาติที่บ้าน
 3. เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
 4. มาด้วยโรคเดิมเป็นครั้งที่สองในเวลาติดๆกัน
 5. ญาติหรือตัวผู้ป่วยต้องการแม้จะได้รับการอธิบายแล้ว
 6. กลับบ้านไม่ได้ บ้านไกล มาตรวจติดตามลำบาก

หลักเกณฑ์ในการส่งตัวผู้ป่วยในไปรักษาต่อที่อื่น

 1. สภาวะของโรคและผู้ป่วยต้องการการดูแลรักษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 2. ไม่มั่นใจในการวินิจฉัยหรือการรักษา
 3. ไม่มีเครื่องมือ สถานที่ ยาอุปกรณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
 4. เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 5. รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 6. ญาติหรือตัวผู้ป่วยต้องการแม้จะได้รับการอธิบายแล้ว
 7. มีความผิดพลาดในการรักษาที่ต้องการการแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ