ดิฉันได้มีโอกาสไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2549 
          ความประทับใจจากการไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ เป็นความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน เพราะพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนทุกคน เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
         ในโอกาสนี้ ดิฉันอยากเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่อยู่ใน จ.อุบลฯและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้โอกาสอันดีในครั้งนี้ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว