อุปสรรค  ทำให้คน      เกิดความเข้มแข็ง

ปัญหา     ทำให้คน      เกิดความคิดแก้ไข

เวลา        ทำให้คน      เกิดความชำนาญ

สถานการณ์   ทำให้คน    เกิดการตัดสินใจ

การตัดสินใจ  ทำให้คน    เกิดรู้จักผิดรู้จักถูก

ความคิด       ทำให้คนเกิด   ปัญญา

การพัฒนา    ทำให้คนเกิด   คุณภาพ

ความนึกคิด  ทำให้คนเกิด   จินตนาการ

จินตนาการ   ทำให้คนเกิด    ความสร้างสรรค์

สถานภาพ     ทำให้คนเกิด    ความเชื่อมั่น

วุฒิภาวะ        ทำให้คน           เข้าใจสถานภาพ

นิรนาม 

มิถุนายน  2542