"แม่เฒ่าตุ้ม"
- - - - - - - - - - - - - - - -
(นครพนม : ๒๔๙๘)