มีคะ

เนื่องจากบล็อคมีความเป็นชุมชนและโดยทั่วไปความรู้ที่เจ้าของบล็อคเขียนไว้จะเผยแพร่สู่สาธารณชน นั่นหมายถึง บล็อคอาจมีผลกระทบต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังนั้นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นการเขียนบล็อคควรเข้าใจถึงมารยาทหลักๆ สองประการของการเขียนบล็อค ดังต่อไปนี้คือ

การลิงค์:

การลิงค์ไปยังบล็อคหรือเว็ปไซต์อื่นๆ เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการเขียนบล็อค การลิงค์ในบล็อคมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือ รวมลิงค์ของบล็อคโดยวางไว้ด้านข้างของหน้าเพจ และลิงค์ที่เขียนไว้ในตัวบันทึก

ในรูปแบบแรกนั้น มีลักษณะของการรวมลิงค์ของบล็อคอื่นๆ ที่ผู้เขียนบล็อคให้ความสนใจและติดตามอ่านอยู่เป็นประจำ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Blogroll

ส่วนการลิงค์ในอีกรูปแบบ เป็นการเขียนบล็อคโดยมีการอ้างอิงหรือลิงค์ถึงข้อความของบุคคลอื่น ซึ่งผู้เขียนบล็อคจะต้องแสดงถึงการให้เกียรติบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทความ อีกทั้งยังเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในข้อความนั้นๆ อีกด้วย ซึ่งโดยวิธีปฏิบัติแล้วนั้น ควรเขียนลิงค์ของบทความนั้นไว้พร้อมกับ ข้อความที่อ้างเอาใส่ไว้ในบทความที่ยกมาหรือเปลี่ยนแปลงคำพูดนั้นๆ แต่ให้คงใจความเดิมไว้ เช่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (โดยส่วนนี้ต้องทำเป็นลิงค์ไว้ตามแอดเดรสของบทความนั้นๆ ซึ่งคือ http://gotoknow.org/cgi-bin/me/archive/2005/06/01/00/37/14/e27) กล่าวไว้ว่า "ใช้ KM ทำ Knowledge Capture ได้จริง ๆ" เป็นต้น

การเขียนบนพื้นฐานความเป็นจริง:

วัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนบล็อคคือ การเขียนเพื่อนำเสนอหรือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่น ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องคำนึงว่าบันทึกที่เขียนนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจริง หรือเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริง นอกจากนี้ การเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในบล็อคของผู้อื่น แม้จะเป็นไปได้โดยอิสระเช่นเดียวกันกับการเขียนบันทึกในบล็อค ก็ควรเป็นการเขียนที่ใช้ภาษาสุภาพและเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับบันทึกนั้นๆ โดยตรง นอกจากนี้จะต้องไม่เป็นการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงและทำลายความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกสนานในการเขียนบล็อคของผู้เขียนท่านนั้นๆ (กรุณาอ่านประกอบในเงื่อนไขในการใช้บริการ)

ส่วนการเขียนบล็อคให้มีผู้อ่านติดตามเยอะๆ นั้น คงต้องคุยในรายละเอียดฉบับถัดๆ ไป แต่ปัจจัยหลักง่าย ๆ จากประสบการณ์ของดิฉันคือ ต้องเขียนเป็นประจำสม่ำเสมอ และเป็นงานเขียนที่เป็น Original คือ เขียนจากความรู้ประสบการณ์เรื่องราวของผู้เขียนโดยตรง นั่นเองคะ