เพื่อความสะดวกในอ่านข่าวสารความรู้จากบล็อคหรือเว็ปไซต์ต่างๆ สมาชิกสามารถสะสมลิงค์ของบล็อคหรือเว็ปไซต์ที่ท่านติดตามอ่านอยู่เป็นประจำไว้ในบล็อคของท่านได้ ซึ่งระบบได้วางไว้ด้านล่างขวาของบล็อคเพจของท่าน ดังแสดงในรูป

การสร้างและจัดการลิงค์

  • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
  • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “บล็อค”
  • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “ลิงค์”
  • ขั้นตอนที่ 4: เลือกบล็อคที่จะทำการจัดการลิงค์
  • ขั้นตอนที่ 5: สำหรับลิงค์แต่ละลิงค์ สามารถทำการแก้ไขหรือลบได้ โดยกดปุ่มที่มีให้อยู่ด้านหลังลิงค์นั้นๆ หากต้องการเพิ่งลิงค์ ให้พิมพ์ชื่อลิงค์ แอดเดรสของลิงค์ และเลือกประเภทของลิงค์ว่าเป็นบล็อคลิงค์หรือเว็ปลิงค์ธรรมดา แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม”