บล็อกชุมชน เป็นแหล่งรวมบล็อกของ"ชุมชนแนวปฏิบัติ" (Community of Practice - COP) หรือ กลุ่มคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นคลังความรู้เฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่น

 • บล็อกชุมชนของกลุ่มการจัดการความรู้ด้านวิจัย
 • บล็อกชุมชนเกี่ยวกับด้าน Open-Source
 • บล็อกชุมชนด้านการจัดการความรู้เรื่องเบาหวาน
 • บล็อกชุมชนของกลุ่มการจัดการความรู้ท้องถิ่น

การสมัครเข้าบล็อกชุมชน

สมาชิกเลือกได้ว่าจะสมัครเข้าอยู่ในชุมชนใด ซึ่งได้มากกว่าหนึ่งชุมชน หรือเลือกที่จะไม่อยู่ในชุมชนใดเลยก็ได้ แต่การที่เลือกอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีบล็อกอื่นๆที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน จะช่วยทำให้บล็อกของสมาชิกใหม่นี้ได้เป็นที่รู้จัก และได้รับการตอบรับเพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

 • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
 • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “จัดการบล็อก”
 • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “เข้าร่วมชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์ค้นหาชื่อชุมชน
 • ขั้นตอนที่ 5: เมื่อเลือกชุมชนที่จะเข้าร่วมแล้ว ให้กดปุ่ม “ขอเข้าร่วมชุมชน” ด้านหลังชื่อชุมชนนั้นๆหลังจากนั้น ให้รอการอนุมัติจากผู้บริหารบล็อกชุมชน

การสร้างชุมชน

ท่านสามารถสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ได้ อาจเพราะเนื่องจากชุมชนที่มีอยู่แล้วไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของบล็อก การสร้างชุมชนก็สามารถทำได้โดยง่าย โดยแสดงไว้ดังต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
 • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “ชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “สร้างชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 4: ใส่แอดเดรสของชุมชน ซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ขั้นตอนที่ 5: ใส่ชื่อชุมชนและรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนพอสังเขป
 • ขั้นตอนที่ 6: กดปุ่ม “สร้างชุมชน”

นอกจากนี้ GotoKnow.org ยังมีความสามารถเกี่ยวกับการจัดการชุมชนบล็อกอีกหลากหลายประการ ดังนี้คือ การแก้ไขข้อมูลต่างๆของชุมชน การลบชุมชน การสร้างและจัดการคีย์เวิร์ดของชุมชน การจัดการบล็อกในชุมชน และการเพิ่มลบผู้บริหารชุมชน

การจัดการบล็อกในชุมชน

การจัดการบล็อกในชุมชน ประกอบด้วยสี่ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • ส่วนที่ 1: สำหรับบล็อกที่เป็นสมาชิกในชุมชนหนึ่งๆ ผู้บริหารชุมชนสามารถเลือกทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกชุมชนของบล็อกนั้นๆได้ โดยกดที่ปุ่ม “ถอดถอน”
 • ส่วนที่ 2: บล็อกที่สมัครเข้าร่วมชุมชน จะรอการอนุญาตจากผู้บริหารชุมชน หากผู้บริหารชุมชนต้องการทำการอนุญาต ให้กดปุ่ม “อนุญาต” แต่หากไม่อนุญาตให้กดปุ่ม “ปฏิเสธ”
 • ส่วนที่ 3: บล็อกที่ผู้บริหารชุมชนเชื้อเชิญให้เข้าร่วมชุมชน และกำลังรอการอนุญาตจากเจ้าของบล็อก ถูกแสดงไว้ในส่วนนี้ หากผู้บริหารชุมชนต้องการยกเลิกการเชื้อเชิญ ก็ให้กดที่ปุ่ม “ยกเลิก”
 • ส่วนที่ 4: หากผู้บริหารชุมชนต้องการเชิญให้บล็อกเข้าร่วมชุมชน ให้ค้นหาชื่อบล็อก เมื่อเจอ ให้กดปุ่ม “เชิญเข้าร่วมชุมชน” ที่อยู่หลังชื่อบล็อกนั้นๆ
 • ส่วนที่ 5: ส่วนนี้แสดงรายชื่อบล็อกที่ผู้บริหารชุมชนไม่อนุญาตให้เข้าร่วมชุมชน

การเพิ่มลบผู้บริหารชุมชน

ผู้ที่สร้างชุมชนถูกถือว่าเป็นเจ้าของชุมชน และเจ้าของชุมชนสามารถเพิ่มผู้บริหารชุมชนได้เพื่อช่วยในการจัดการบล็อกชุมชนนั้น ๆ เช่น การเชื้อเชิญบล็อกให้เข้าร่วมชุมชน การอนุมัติบล็อกให้เข้าร่วมชุมชน การสร้างคีย์เวิร์ดของชุมชน เป็นต้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้คือ

 • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
 • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “ชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “ผู้บริหารชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาสมาชิกท่านที่เจ้าของชุมชนต้องการให้เป็นผู้ร่วมบริหารชุมชน
 • ขั้นตอนที่ 5: เมื่อเจอ ให้กดที่ปุ่ม “เพิ่ม”

การสร้างและจัดการคีย์เวิร์ดของชุมชน

หากสมาชิกท่านใดเป็นผู้บริหารชุมชน หน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญต่อสมาชิกบล็อกในชุมชน คือการสร้างคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของชุมชน เพื่อที่สมาชิกในชุมชนจะได้เลือกไปใช้ในการจัดการความรู้ของบันทึกแต่ละอัน

 • ขั้นตอนที่ 1: กดที่ลิงค์ “แผงควบคุม”
 • ขั้นตอนที่ 2: กดที่ลิงค์ “ชุมชน”
 • ขั้นตอนที่ 3: กดที่ลิงค์ “คีย์เวิร์ด”
 • ขั้นตอนที่ 4: เลือกชุมชนที่จะเพิ่มหรือจัดการคีย์เวิร์ด
 • ขั้นตอนที่ 5: แต่ละคีย์เวิร์ดสามารถทำการแก้ไขหรือลบได้ โดยกดปุ่มที่มีให้อยู่ด้านหลังคำนั้นๆ และหากต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดสำหรับชุมชนนั้นๆ ให้พิมพ์คำลงไปในช่องคีย์เวิร์ด แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม”

ทิ้งท้ายไว้นิดว่า ทุกครั้งที่มีการสมัครเข้าบล็อกชุมชน การอนุมัติบล็อกให้ลิสต์ในชุมชน และการยกเลิกบล็อกที่ลิสต์ในชุมชน GotoKnow.org จะทำการอีเมล์ไปมาระหว่างเจ้าของบล็อกและผู้บริหารชุมชนโดยใช้อีเมล์ที่ท่านใส่ไว้ในระบบตอนสมัครเป็นสมาชิก ดังนั้นกรุณาตรวจสอบอีเมล์ทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมดังกล่าวกับชุมชน