ใช้ KM ทำ Knowledge Capture

วิจารณ์  พานิช

1 มิ.ย.48

          ท่านที่สนใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้โปรดกลับไปอ่านบันทึกเมื่อวันที่ 29 เม.ย.48 

          วันนี้ขอบันทึกความสำเร็จในการทำ KM Workshop เพื่อทำ Knowledge Capture  เป็นครั้งแรกของ สคส. สสส. สรส.   โดยมีคุณทรงพล  เจตนาวณิชย์   แห่งโครงการสถาบันพัฒนาการจัดการความรู้ชุมชนเป็นวิทยากรหลักร่วมกับคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด   ผมเป็นกองหนุน   และคุณสุภาภรณ์  ธาตรีโรจน์   เป็นตากล้องวีดีโอ

          เป็นประสบการณ์ระทึกใจในช่วงแรก   เพราะคุณทรงพล  ต้องใช้ความใจเย็น   พูดคุยทำความตกลงกับ Group Facilitator 6 คน   และ Note Taker 7 คน   จนถึงตี 2 ของคืนวันที่ 27 พ.ค.48   ก่อนจะถึงตัว Workshop ในวันที่ 28 29 พ.ค. ที่ Botanic Resort อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

          เราได้ความรู้กลับมาเพียบ   พอจะสรุปได้ดังนี้

1.      สสส. ได้ขุมความรู้ ( Knowledge Assets) และแก่นความรู้ (Core Competence) ในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการโดยให้พื้นที่เป็นสำคัญ   ซึ่งความรู้นี้ได้จากการสกัดออกมาจากเรื่องเล่าความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ 6 โครงการ   คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม   ประธานคณะกรรมการประสานแผนคณะที่ 3 ของ สสส.  กล่าวว่าพอใจมากต่อผลของการประชุม   เพราะทำให้ได้รับความรู้ที่ สด จาก ผู้ทำมากับมือ จริง ๆ

2.      สคส. และพันธมิตรได้รับบทเรียนหรือการเรียนรู้ว่า   ใช้ KM ทำ Knowledge Capture ได้จริง ๆ

3.      คณะ Group Facilitator 6 คน กับ Note Taker 7 คน   ได้เรียนรู้วิธีจัดการประชุมแบบที่เดินเรื่องด้วยเรื่องเล่า (storytelling) นำความสำเร็จมาเล่าและชื่นชม   สกัดความรู้จากการปฏิบัติออกมา   การเรียนรู้ของ 13 ท่านนี้เป็นการเรียนจากการปฏิบัติกันสด ๆ   แบบไม่รู้ทฤษฎีมาก่อน   จึงขอบันทึกชื่อของ 13 ท่านนี้ไว้

 

              Group Facilitator

(1) นายนเรศ  สงเคราะห์สุข     เครือข่ายองค์กรบ้านจุ้มเมืองเย็น (01-882-8341)

(2) นายประหยัด  จตุรพรพิทักษ์สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

     (01-882-6864)

(3) นายสวิง  ตันอุด               วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (01-783-7737)

(4) นายตุลวัตร  พานิชเจริญ     โครงการเครือข่ายระดับจังหวัด (01-883-4624)

(5) ดร. สมคิด  แก้วทิพย์         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (09-854-1626)

(6) ผศ. ดร. สมพงษ์  บุญเลิศ    มรภ. เชียงใหม่

                   Note Taker

  (1) นส. อุ่นใจ  เจียมบูรณะกุล    นักวิชาการ  คณะสังคมศาสตร์  มช.

 (2) นส. อัจฉรา สุขธรรม

 (3) นส. อาภา  พงศ์คีรีแสน       สกว. สำนักงานภาค  เชียงใหม่  (01-806-2460)

 (4) นส. เกศสุดา  สิทธิสันติกุล   สกว. สำนักงานภาค  เชียงใหม่ 

 (5) นส. อังคณา  ทาลัดชัย

 (6) นส. นิตยา  โปธาวงศ์

 (7) นส. ผการัตน์  ทิพย์สุวรรณ

4.      เราได้ประสบการณ์การจัด Workshop แบบที่จำนวนผู้สังเกตการณ์มีจำนวนมาก (ประมาณ 40 คน  เท่า ๆ กับสมาชิกกลุ่ม)  ว่าจะต้องมีการเตือนกันไว้ให้ชัดเจนว่าผู้สังเกตการณ์ขอให้อยู่วงนอก   สังเกตอยู่ห่าง ๆ อย่าเข้าไปร่วมแจมมากเกินไป

5.      สคส. ได้วีดีโอการประชุมกลุ่ม   และการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม   เป็นตัวอย่างของการประชุมและการนำเสนอที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็น   ท่านที่สนใจติดต่อซื้อได้ที่ สคส. ครับ

วิจารณ์  พานิช

  29 พ.ค.48

  Botanic Resort, เชียงใหม่