การจัดการความรู้กับ อบต.

วิจารณ์  พานิช

31 พ.ค.48

          ผมไปบรรยายเรื่อง อบต. กับการสร้างสรรค์ตำบลแห่งการเรียนรู้   ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตเพชรบุรี     เมื่อวันที่ 13 กับ 20 พ.ค.48     จึงขอนำเรื่องการจัดการความรู้กับ อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) มาเล่าสู่กันฟัง

          ผมมีข้อเสนอว่า   อบต. จะต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนตำบลไปเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้     คนในตำบลมีการรวมตัวกันสร้างความรู้จากการทำงานหรือประกอบอาชีพ   และยกระดับความรู้ในการประกอบอาชีพสูงขึ้นเรื่อย ๆ     โดย อบต. จ้าง คุณอำนวย (Knowledge Facilitator) ทำหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้   สร้างความรู้   ใช้ความรู้   และยกระดับความรู้ของชาวบ้าน

          ผมได้เอากรณีนักเรียนโรงเรียนชาวนา   ต.วัดดาว  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี   ที่เล่าไว้โดย คุณอำนวย”– ณรงค์  อ่วมทรัพย์     ไปเล่าต่อ

          ในระหว่างนั่งรอพิธีเปิด     ผมนั่งติดกับ พอ. (พิเศษ) เรื่องศักดิ์  สุวรรณาคร   ผู้บังคับการกรมพิทักษ์ทรัพยากรที่ 3 (ซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ของกองทัพบก   คือกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร     ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคารสถานที่ตั้งที่จังหวัดนราธิวาส)  ท่านเล่าเรื่องหน่วยงานตั้งใหม่นี้     และบอกว่าจะต้องลงไปอยู่ในนราธิวาสในไม่ช้า     และทำงานเน้นด้านการพัฒนา     ผมได้เรียนเสนอว่า   ต้องเน้นแนวทางใหม่   อย่าไปตกหลุมแนวทางเก่าที่ได้ผลน้อย     แนวทางเก่าคือ training หรือ technology  transfer     ส่วนแนวทางใหม่คือ learning   เน้นการเรียนรู้ของชาวบ้าน     ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการ     ตรงกันข้ามกับ training ซึ่งเราเป็นผู้ดำเนินการ

          กลับมาที่ อบต.     คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์   แห่งโครงการ สรส.     จะดำเนินการต่อยอดการสร้าง นักจัดการความรู้ท้องถิ่น     ต่อยอดจากโครงการ สรส. ภาคกลาง     ซึ่งได้สร้างนักจัดการความรู้ท้องถิ่นรุ่นแรกไปแล้ว 23 คน     โดยในโครงการใหม่นี้เน้นความร่วมมือกับ อบต.,   องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ,   และสหกรณ์     เน้นสร้างนักจัดการความรู้เข้าไปทำงานเอื้ออำนวยการเรียนรู้ในชุมชน     อบต. ไหนสนใจติดต่อคุณทรงพลได้ที่ [email protected]   หรือโทรศัพท์  01-874-4054

          กลับมาที่ พอ. เรืองศักดิ์     เนื่องจากท่านต้องการเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ที่จะนำไปทดลองใช้ดำเนินการแก้ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้     ท่านจึงสนใจเรื่องการเรียนรู้ของชาวบ้าน   กรณีโรงเรียนชาวนา     ผมจึงได้แนะนำให้ไปดูงาน     ให้นักเรียนโรงเรียนชาวนาเป็นผู้นำชมของจริง     โดยติดต่อที่มูลนิธิข้าวขวัญ   โทร 035-597-193   หรือที่คุณจันทนา  หงษา   ผู้จัดการมูลนิธิข้าวขวัญ   โทรมือถือ   04-646-5903

          เป้าหมายสำคัญคือ   เราจะต้องช่วยกันผลักดันให้ทุกอณูของสังคมไทยมีการสร้างความรู้ขึ้นใช้ในการทำงานหรือในการประกอบอาชีพของตนเอง     ในลักษณะที่มีการรวมตัวกัน   เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ   

          สคส. มี Narrated PowerPoint การบรรยาย 2 ครั้งนี้จำหน่ายในราคา 100 บาท

                                                                                                วิจารณ์   พานิช

                                                                                                   20 พ.ค.48