Reflection or AAR + Passion Plan 

รายงานสด UKM ที่นครปฐม V2

ภาพ อาจารย์ ดร.หนึ่ง จาก มน เสื้อเขียวกำลังเขียน Blog รายงานสดคู่กับ JJ

 วันแรกของการ "เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เครือข่าย ๗ มหาวิทยาลัย" วันแรกมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กันอย่างเข้มข้น หัวปลาใหญ่ คือ "การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง" มีการเล่าสู่กันฟังแบบ Story Telling และมีการสรุปบทเรียนในเช้าวันที่ ๒ ซึ่งครูใหญ่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาเข้าร่วมรับฟัง และ จะให้ข้อคิดเห็นช่วงบ่าย

 เช้านี้นอกจะมีการนำ Mind Map ของการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วงก่อนทานอาหารเที่ยงมีกระบวนการ Reflection หรือ การถอดบทเรียน เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

JJ