เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2549 (10.00 - 12.30 น.) สำนักเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ขอมาดูงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพ HA & HPH ของ สบร. ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพโดยดิฉันและปิ่งได้ให้การต้อนรับ ผู้มาเยี่ยมเยียนจำนวน 13 ท่าน บรรยากาศของการเยี่ยมชมเป็นการพูดคุย, ซักถามและ ลปรร.กันฉันท์พี่ฉันท์น้อง เพราะคุ้นหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีเวลาไปประชุมร่วมกันในรายการที่กรม / กองแผนงานกรมจัดอยู่บ่อยๆ มีรายละเอียดเพิ่มเติมใน Blog คุณพชรา ดังนี้  http://gotoknow.org/blog/bidicop/37954

          จากการมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ดิฉันได้ทราบว่าสำนักเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กำลังจัดทำมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย HIV/AIDS ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษา พยาบาล และการให้การปรึกษา (Counselling) ผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการและทางเภสัชกรรมด้วย ซึ่งทางสำนักเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะต้องประสานเรื่องการใช้มาตรฐานที่จัดทำขึ้นกับทาง พรพ. ต่อไป