Contact

เดินทางขึ้นอีสาน

  เยี่ยมเยียนชุมชน " แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้รู้จากท้องถิ่น"  

ช่วงเข้าพรรษา ได้กลับบ้านเกิด " หนองสรวง " สองข้างทางได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลหนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธิ์  ก็ดีใจที่ชุมชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานออกมา อาทิ

1. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องถนนหนทาง

2. ที่ทำการ อบต.หลังใหม่ ราคาหลายล้านบาท

3. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและอื่น ๆ

ก็ขอเป็นกำลังใจต่อไปนะครับ ขอบคุณเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดฯที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ที่ห่างไกลครับ

ทางออกของชุมชน

1. ร่วมพัฒนางานในเรื่องการจัดตั้งกองทุนฯ ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พี่น้องชาวชุมชน

2.ประสานงานร่วมพัฒนาพื้นที่ต่อไป

3.ส่งเสริมและปลุกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชน

4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เจริญต่อไป

5.หาภาคีเครือข่ายเพื่อหาแหล่งทุนในการพัฒนาและประกอบอาชีพ

6.ราคาพืชผลทางการเกษตร ควรจัดตั้งสหกรณ์เพื่อพัฒนาต่อไปและดำเนินงานให้ลุล่วง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 38810, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #ข่าวสารทั่วไป

Recent Posts 

Comments (2)

ถ้ามีโอกาสอย่างไร ลงมาที่อุบลราชธานีบ้างนะครับ

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงพลังในการทำงานกันครับ

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
Written At 
ขอบคุณครับอาจารย์  ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่อุบลฯ ครับ