13 ก.ค. 49 รองวิโรจน์ ไชยภักดี ได้รับนโยบาย จาก ผอ. วินัย เฉิดฉวีวรรณ ให้ครูจำนวน กว่า 100 คนในทุกกลุ่มสาระใช้กระบวนการKM ใน2 คาบท้าย ในเรื่อง สอนอย่างไร จะทำให้นักเรียนมีคุณภาพ แต่ละกลุ่มสาระมีเรื่องเล่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก บรรยากาศดุว่าดีมากที่เดียว  เกิดบรรยากาศแห่งการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน เรื่องใหม่ก็ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำต่อไป