การเรียนการสอนอาชีพในโรงเรียน

การเรียนรู้อาชีพ

     การจัดการเรียนรู้การงาน อาชีพ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในสภาพปัจจุบัน

        ในการจัดการเรียนรู้การงาน อาชีพ ในแต่ละช่วงชั้นมีการจัดการเรียนรู้ท่แตกต่างกัน เป็นไปตามสภาพ และศักยภาพของผู้เรียน สิ่งท่จำเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ระช่วงชั้น คือการสร้างความตระหนัก การมีเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะ และการจัดการ ในเรื่องอาชีพ  การดำรงชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศความเห็น (0)