วันนี้ได้มาพบพูดคุยกับคุณออย และทีมงานที่จะไปร่วมงาน " มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO " จนได้บทสรุปแนวทางที่จะไปเสนองานกันในวันนั้น และก็จบลงด้วยดี  แต่ก่อนจะแยกย้ายกันกลับคุณออยก็ได้ถาม  คำถามหนึ่งที่น่าสนใจ ??? และคิดว่าคงจะเป็นที่น่าสนใจของคนอื่นๆ ด้วย

คำถาม " การผลิตพืชตามระบบ GAP ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีได้หรือไม่ ? "

คำตอบก็คือ " สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืชในระบบการผลิตนี้ได้ แต่การใช้สารเคมีจะต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องและอนุญาตให้ใช้ในการผลิตพืชนั้นๆ เท่านั้น และการใช้จะต้องใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีเอกสารคำแนะนำแจกให้เกษตรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว หรือบางครั้งอาจจะมีการอบรมเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค " เป็นคำตอบสั้นๆ ที่ต้องใช้การปฏิบัติที่ยาวๆ นานๆ นะคะ