หลักการบริหารคุณภาพ

พลฤทธ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารคุณภาพ
การบริหารคุณภาพในยุคปัจจุบัน แนวคิดทฤษฎีในการบริหารที่นิยมนำมาใช้กันได้แก่ วงจรคุณภาพ/วงครเดมมิ่ง คือ PDCA : PLAN   คือการวางแผน   DO  คือลงมือทำตามแผน     CHECK  คือตรวจสอบประเมินผล และ ACTION คือการปรับเปลี่ยน  นอกจากนี้ให้ใช้ยุทธศาสตร์CLIP คือ Continuos คือ กระทำอย่างต่อเนื่อง  Learning คือทำงานไปเรียนรู้ไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้  Integration คือหลอมรวมบูรณาการงานเข้าด้วยกัน Participation คือการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)