เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายอนุสรณ์ ไทยเดชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า จากที่กรมบัญชีกลางพิจารณาให้ผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รสก.) ที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ นำค่าเล่าเรียนบุตรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติทุกแห่ง      ไปเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามสิทธินั้น ข้าราชการและพนักงาน รสก. ที่จะเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติ  โดยค่าธรรมเนียมการเรียนของสถานศึกษาเอกชนเบิกได้ตามสิทธิ ดังนี้ ประเภทสามัญศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน เบิกได้ไม่เกินปีละ อนุบาล 9,420 บาท ประถม 9,420 บาท ม.ต้น 10,525 บาท ม.ปลาย 11,425 บาท   ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบิกได้ไม่เกินปีละ อนุบาล (2 และ 3) 4,960 บาท   ประถม 4,460 บาท   ม.ต้น 3,900 บาท   ม.ปลาย 3,900 บาท

นายอนุสรณ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าธรรมเนียมการเรียนเบิกได้ปีละไม่เกิน  วิชาคหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 11,235 บาท   พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 13,595 บาท   ศิลปหัตถกรรม 14,285 บาท   เกษตรกรรม 14,705 บาท   ช่างอุตสาหกรรม 17,205 บาท   ประมง 14,705 บาท   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 13,595 บาท   อุตสาหกรรมสิ่งทอ 17,205 บาท  ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบิกได้ไม่เกินปีละ วิชาคหกรรม 2,470 บาท   พาณิชยกรรม 5,730 บาท   ศิลปหัตถกรรม 4,520 บาท   เกษตรกรรม 5,740 บาท   ช่างอุตสาหกรรม 7,740 บาท   ประมง 5,740 บาท   การท่องเที่ยว 5,730 บาท   สิ่งทอ 7,740 บาท   หากผู้ปกครองสงสัยสอบถามได้ที่ สช.               โทร.0-2282-8654 หรือ www.opec.go.th
                     

                                                                     มติชน  13  ก.ค.  49