ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา1

การริเริ่มสิ่งดีๆ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาต่อส่วนรวม

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องภาวะผู้นำที่ผ่านมา ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องเล่าจริง ที่น่าชื่นชมและดีใจแทนพนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยเรื่องเล่าจาก ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  อุตตมากร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เล่าเรื่องเราคือครอบครัวเดียวกัน บรรยากาศการทำงานร่วมกัน การดูแลเอาใจใส่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ ทำงานร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำงานร่วมกัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข   โดยเริ่มจากการ สร้างจุดผูกพันของพนักงานในศูนย์  กำหนดให้มีกิจกรรม Tea Time ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน เวลา 08.30-09.00 น. ที่ทำให้พนักงานได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือร่วมกันก่อนเริ่มทำงานแทนที่การมานั่งทำงานของตนเอง เปิด Internet และยังทำให้เกิดการกำกับสั่งการแบบไม่เป็นทางการ ทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปด้วยความใกล้ชิด อบอุ่นและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทุกคนมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องเล่าที่ รู้สึกชื่นชม ภูมิใจ ในการริเริ่มสิ่งดีๆ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาต่อส่วนรวม  ซึ่งในฐานะผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ก็รู้สึกถึงประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การประสานภารกิจของมหาวิทยาลัยที่เป็นทีมทำงานมากขึ้น

Thumb_dsc00038%257e2

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
เจ้าของเรื่องเล่า "เราคือครอบครัวเดียวกัน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (0)