ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์

  ติดต่อ

  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีบทบาทและความสำคัญยิ่งที่จะทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน  

 GotSmiley for FREE! Click Here  ครูคณิตศาสตร์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  น่าจะมีลักษณะดังนี้

1.มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้  มีความสามารถในการพัฒนาความรู้และสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้จริง  รู้ความต่อเนื่องของเนื้อหาสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในศาสตร์เดียวกันและศาสตร์อื่นๆ  รวมถึงการจัดเนื้อหาได้เหมาะสมกับผู้เรียน

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์   สามารถจัดสาระการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ/กระบวนการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  ได้ตรงตามหลักสูตร  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาสื่อการเรียนรู้  วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้

3.เป็นผู้ใฝ่แสวงหาความรู้  ปรับปรุง  และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ  มีความคิดสร้างสรรค์

4.รู้จักธรรมชาติ  เข้าใจความต้องการของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ได้ลงมือปฏิบัติจริง

5.มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6.เป็นผู้สอนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

 GotSmiley for FREE! Click Here 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 38051, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 22:29:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คณิตศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)