ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีบทบาทและความสำคัญยิ่งที่จะทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน

 GotSmiley for FREE! Click Here  ครูคณิตศาสตร์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  น่าจะมีลักษณะดังนี้

1.มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนรู้  มีความสามารถในการพัฒนาความรู้และสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้จริง  รู้ความต่อเนื่องของเนื้อหาสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในศาสตร์เดียวกันและศาสตร์อื่นๆ  รวมถึงการจัดเนื้อหาได้เหมาะสมกับผู้เรียน

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ  ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์   สามารถจัดสาระการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้  ด้านทักษะ/กระบวนการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  ได้ตรงตามหลักสูตร  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาสื่อการเรียนรู้  วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้

3.เป็นผู้ใฝ่แสวงหาความรู้  ปรับปรุง  และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ  มีความคิดสร้างสรรค์

4.รู้จักธรรมชาติ  เข้าใจความต้องการของผู้เรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ได้ลงมือปฏิบัติจริง

5.มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6.เป็นผู้สอนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

 GotSmiley for FREE! Click Here 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 38051, เขียน: 10 Jul 2006 @ 19:35 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)