Srithai

ครูวิจัยสาระภาษาต่างประเทศ
เครือข่ายครูนักวิจัยในชั้นเรียน ของคุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธาน (หมายเลข 270) นายสุรินทร์ นำนาผล รองประธานฝ่ายวิชาการ (หมายเลข 253) นายปฏิคม พงพิบูลย์ รองประธานภาคเหนือ (หมายเลข 18) นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ รองประธานภาคใต้ (หมายเลข 286) ครูบันฑริกา ทิพย์วงค์ รองประธานภาคกลาง (หมายเลข 124) นางนภาวรรณ เศรษฐอารมณ์ รองประธานภาคอีสาน (หมายเลข 180) นางอรพิน สุขเกษม เหรัญญิก 1 (หมายเลข 122) นางอารี เอียงอุบล                 2 (หมายเลข 154) นางทิพย์พรรณ สำราญจิตร์ เลขานุการ (หมายเลข 13) นางศรีทัย สุขยศศรี                                        


 

เครือข่ายครูนักวิจัยในชั้นเรียนของคุรุสภา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ที่

ชื่อ นามส กุล(หมายเลขในเครือข่าย) ตำแหน่ง โรงเรียน / จังหวัด โทรศัพท์ หมายเหตุ
นายสุรินทร์             นำนาผล  ( 270) ผอ.รร.บ้านศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์  .นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 01-0677307 ประธาน
นางศรีทัย                 สุขยศศรี ( 13) ครูคศ. 3 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 50220 [email protected] 01-5949993 053495721 เลขานุการ
นางอรอนงค์            อภิรัตนพันธ์ ( 82) ครูคศ. 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 01-9460220 กรรมการ
นางศศิณี                  เชียวศิริ (141) ครูคศ. 2 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 09-8071602

กรรมการ

นางสุปรีดา              สิงห์เรือง ( 243) ครูคศ. 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อ.พิบูลย์          จ.อุบลราชธานี 09-5821462

กรรมการ

นางรัชต์วดี              สามารถ ( 244) ครูคศ. 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อ.วาริน                จ.อุบลราชธานี 04-1675439

กรรมการ

นายประวิทย์           สาลี( 303) ครูสังกัดสช. โรงเรียนทิวไผ่งาม 1001ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร10700 01-7355160 Fax 024358253

กรรมการ

นางสดศรี               ภู่พุ่ม ( 79)

ครูคศ. 2

โรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 01-8202040

กรรมการ

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงรียน / จังหวัด โทรศัพท์ หมายเหตุ
นางสาวเพ็ญรุ่ง       พันธ์รัตน์ดำรง( 24)

ครูคศ. 2

โรงเรียนสา อ.เวียงสา  จ.น่าน 55110 01-5944078

กรรมการ

๑๐ นายนิวัฒน์             เสนาะ    ( 74)

ครูคศ. 2

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี [email protected] 01-2559865

กรรมการ

๑๑ นายปฏิคม             พงษ์บริบูรณ์ (253)

ครูคศ. 2

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 01-7097268

กรรมการ

๑๒ นางศรีนวล            บุญธรรม (12)

ครูคศ. 2

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 09-7018114

กรรมการ

๑๓ นายเจษฎาภรณ์      รอบคอบ (18) ครูคศ. 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  สพท.ชม. 3 06-9243903 06-1792396 กรรมการ
๑๔ นางทิพย์มาพร       บุญส่ง (90) ครูคศ. 2 โรงเรียนม่วงค่อม  สพท.ลพบุรี 2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 06-0384698 สมาชิกกลุ่ม
๑๕ นางปราณี             โพธินา (212) ครูคศ. 2 โรงเรียนบ้านหินถาด  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 07-8789059 กรรมการ
๑๖ นางกลิ่นกุหลาบ    สุมาพา ( 235) ครูคศ. 1 โรงเรียนบ้านพระเสาร์  อ.มหาธนะชัย จ.ยโสธร 09-0614277 กรรมการ
๑๗ นางประไพทอง    สิทธิพรหม ( 168)

ครูคศ. 2

โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ อ.โนนสะอาด               จ.อุดรธานี 06-8534577 042-323286 กรรมการ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายครูวิจัยสาระภาษาต่างประเทศความเห็น (2)

ด.ช. ธีระพงศ์ เบห์นี่
IP: xxx.174.7.25
เขียนเมื่อ 

ผมชอบโรงเรียนนี่มากเพราะเป็นโรงเรียนที่มีความสะอาดมากและเป็นโรงเรียนที่เพื่อนชอบกันเป็นอย่างดี? จ.อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร โทรมาหาผมได้ที่ 080-48484-28

ด.ช. ธีระพงศ์ เบห์นี่
IP: xxx.174.7.25
เขียนเมื่อ 

รักโรงเรียนครับ