ด้วยความห่วงใยในคุณภาพของผู้เรียน และต้องการสร้างกระแสการใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  จึงต้องมีระบบการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ  และสามารถส่งผลต่อคุณภาพขององค์กรโดยรวม และที่สำคัญคือเราจะใช้ศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพราะ องค์กรของเรามีทรัพยากรบุคคลวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก