Srithai

เครือข่ายครูวิจัยสาระภาษาต่างประเทศ
    โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยอย่างง่าย)   ระหว่างวันที่   12-13  ตุลาคม  2549   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพมหานคร           เครือข่ายครูนักวิจัย  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา             หลักการและเหตุผล                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุให้การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของครูที่พึงปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของครู อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน ครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการวิจัย ดังนั้นเครือข่ายครูวิจัยในชั้นเรียนของคุรุสภา ในสาระภาษาต่างประเทศ จึงมีฉันทามติที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านการวิจัยเพื่อนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนในสาระาษาต่างประเทศ  วัตถุประสงค์ 1.       เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ในการวิจัยในชั้นเรียน2.       เพื่อส่งเสริมให้ครูนำการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน  เป้าหมาย                 1.ครูสาระภาษาต่างประเทศมีความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยในชั้นเรียนอย่างถ่องแท้                 2.ครูนำความรู้ ประสบการณ์การวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของ                นักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น หมวดรายจ่าย ระยะเวลาดำเนินการ
ค่าลงทะเบียน / ค่าเดินทางและค่าที่พักคุรุสภา
1.ค่าเดินทางอย่างประหยัดโดยรถไฟ / รถทัวร์ ไปกลับคนละ 1682 บาท จำนวน 37 คน 2.ค่าที่พักหอพักคุรุสภา 1 คืน คนละ 195 บาท จำนวน 37 คน 3.ค่าลงทะเบียนคนละ 1200 บาท จำนวน 37 คน 112,165 60,550       7,215     44,400 12-13 ตุลาคม 2549   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  งบประมาณ  ขอความอนุเคราะห์  สนับสนุนจากสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การประเมินผล
ตัวบ่งชี้แห่งความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและการประเมินผล
ครูสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในสาระภาษาต่างประเทศของนักเรียนโดยการวิจัยในชั้นเรียน สอบถาม / สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์
                         โครงการ   การประชุมวิชาการ   เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน   ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2549   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ของ เครือข่ายครูนักวิจัย สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา            หลักการและเหตุผล                 งานวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นภารกิจที่สำคัญของครูและเป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่พัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตของความเป็นครูโดย ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  เอก และมีผลงานทางวิชาการในการพัฒนาเด็กอย่างน่าชื่นชม                ปัจจุบันทางคุรุสภาเห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน จึงเห็นควรที่ครูที่มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ จะได้มีโอกาสนำผลงานของตนเองเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน ในอันที่จะพัฒนาตนและพัฒนานักเรียนเพื่อให้เด็กไทยมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นคนดี มีความสุข สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความสามารถทัดเทียมเด็กต่างชาติอย่างสมภาคภูมิ  วัตถุประสงค์ 1.       เพื่อให้ครูที่มีผลงานวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างกว้างขวาง2.       เพื่อให้ครูนำองค์ความรู้ไปพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป้าหมาย                 1.ครูมีการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ                 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดอย่างน่าพอใจ                 3.นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ในสังคมด้วยศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีความสุข กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น หมวดรายจ่าย ระยะเวลาดำเนินการ
ค่าลงทะเบียน / ค่าเดินทางและค่าที่พักคุรุสภา
1.ค่าเดินทาง ไปกลับจำนวน 20 คนคนละ 1,682 บาท 2.ค่าที่พักหอพักคุรุสภา 2 คืน คนละ 200 บาทต่อคืน จำนวน 20 คน 3.ค่าลงทะเบียน 20 คนคนละ 500 บาท       47,640 33,640     4,000   10,000 23-24 พฤศจิกายน 2549 ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
    งบประมาณ   ขอความอนุเคราะห์  สนับสนุนจากสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การประเมินผล
ตัวบ่งชี้แห่งความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและการประเมินผล
1.       ครูนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยในชั้นเรียน 2.       .นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.       นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 1.       สังเกตการเข้าร่วมประชุม 2.       สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 3.       สำรวจ 1.       แบบบันทึกการสังเกต 2.       แบบสอบถาม 3.       แบบสัมภาษณ์ 4.       แบบสำรวจ
                            โครงการ   สร้าง  Menu ใน Website   Web. blog www.go to know.or.th   ของครูเครือข่ายนักวิจัยในชั้นเรียน   สาระภาษาต่างประเทศ       โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา              หลักการและเหตุผล                 ปัจจุบันสื่ออีเลคโทรนิค มีบทบาทในการสื่อสารมากและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในโอกาสที่เครือข่ายครูวิจัยในชั้นเรียนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน อย่างมีเป้าหมาย สื่ออีเลคโทรนิคจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างระบบ โดยอาศัยระบบเดิม โดยครูเครือข่ายผู้วิจัยสาระภาษาต่างประเทศ จะขอเปิดเมนูของสาระภาษาต่างประเทศจาก www.go to know.or.th เพื่อให้ครูสามารถติดต่อแลกเปลี่ยน ติดตามความเคลื่อนไหวอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัยในชั้นเรียนอย่างยิ่งยวด  วัตถุประสงค์                 เพื่อให้การติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของครูเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  เป้าหมาย                 ครูสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ กิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจ่าย ระยะเวลาดำเนินงาน
ใช้สอย วัสดุ
1 เชิญผู้เชี่ยวชาญจัดทำร่วมกับครูเครือข่าย 5,000 3,000 2,000 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2549
  งบประมาณ                 จากสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา                งบประมาณ 5,000 บาท  การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ครูเครือข่ายสามารถติดต่อ สื่อสารจากเมนูใน Website  ใน Webblog www.go to know.or.th ตรวจสอบประสิทธิภาพ 1.       ผู้เชี่ยวชาญ 2.       ครูเครือข่ายนักวิจัย สาระการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ
                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายครูวิจัยสาระภาษาต่างประเทศความเห็น (0)