ไปแอบบ่นเล็กๆ ไว้ในบันทึกของคุณศิริ      แล้วก็มานึกได้ว่าบ่นทำไมหนอ......เอาใหม่ๆ......หันมาเปิดหูเปิดตามองคนอื่นๆ  ที่ประสบความสำเร็จบ้างดีกว่า    เผื่อจะได้เก็บอะไรดีๆ  นำไปใช้ได้    ที่ใกล้ๆ ตัวคงเป็นเรื่องของหน่วยพันธุศาสตร์     หน่วยงานบ้านใกล้เรือนเคียง   ที่เจริญรุดหน้าไปมาก   (จริงๆ  ก็ดีมานานแล้วล่ะค่ะ   แต่พักหลังๆ  โดดเด่นมากๆ)     รศ.นพ. พรพรต  ลิ้มประเสริฐกุล  ได้มาเปิดเผยเรื่องราวดีๆ ของหน่วย ฯ  ไว้ใน วารสารสายใยพยาธิ    มีหลายประโยคที่ประทับใจ     ขอบันทึกเก็บไว้เตือนตนเอง

        "...เอาเวลาที่ไหนมาทำวิจัย   ในเมื่อมีงานอื่นอีกมากมายหลายอย่าง   คำตอบเดียวคือตั้งใจและอดทน   ผลของความตั้งใจจริงควรจะได้ผลตอบแทนที่ดี "


       " .....สิ่งที่สำคัญในจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยอีกอย่างหนึ่งคือสร้างกัลยาณมิตรกับผู้ร่วมงานในทุกระดับด้วยความจริงใจ (เน้น..จริงใจ)  เปิดหูเปิดตารู้จักคนอื่นๆ บ้าง   โดยเฉพาะในสาขาที่ใกล้เคียงกัน   แม้จะไม่ได้ทำวิจัยเรื่องเดียวกัน   เพราะจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน...."


        "....การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง   ทำให้นึกถึงคำพูดที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล  ได้ยกไว้ในเอกสารการสอน Health Economics ว่า


         Pessimist : See difficulties in every opportunity.
         Optimist    : See opportunities in every difficulty. "

          ".....นอกจากนี้ได้นึกถึงการบรรยายของพลโทบุญเลิศ  จุลเกียรติ   ที่ท่านได้แสดงการดำเนินชีวิตแบบมีจุดมุ่งหมายโดยอาศัยการผสมผสานของหลัก  เมื่อพบอุปสรรคก็อย่าย่อท้อ   ใช้ปัญญาแก้ปัญหา   เหนื่อยนักก็พักเป็นครั้งคราว ..."

          ชอบประโยคสุดท้ายค่ะ    ...เหนื่อยนักก็พักเป็นครั้งคราว...