Srithai

ครูวิจัยสาระภาษาต่างประเทศ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน / จังหวัด โทรศัพท์ หมายเหตุ
๑๘ นางสาวอมรศรี     แสงส่องฟ้า ( 107)

ครูคศ. 2

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 09-9182380 034-285486 กรรมการ
๑๙ นางสาวนภาวรรณ  เศรษฐอวรม ( 124)

ครูคศ. 2

โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 034-751372 กรรมการ
๒๐ นางสุนันทา          แก้วพันธุ์ช่วง ( 157)

ครูคศ. 2

โรงเรียนศรีสงครามวิทยาลัย  สพท.เลย 2 07-2150443 กรรมการ
๒๑ นางวิไลวรรณ      ร่วมชาติ ( 31)

ครูคศ. 2

โรงเรียนบ้านปงสนุก  อ.เมือง จ.ลำปาง 01-0319574 054-320240 กรรมการ
๒๒ นางมัณฑริกา       ทิพย์วงศ์ (286) ครูสังกัดสช. โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ    อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 01-8969904 074-344880 กรรมการ
๒๓ นางสาวอารี         เอียงอุบล ( 122)

ครูคศ. 2

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  สพท.เพชรบุรี เขต 1 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 04-7693479 032-428468 กรรมการ
๒๔ นางทิพย์พรรณ    สำราญจิตร์ (154)

ครูคศ. 2

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ค์   อ.บ้านฉาง             จ.ระยอง 06-0956237 กรรมการ
๒๕ นางอนงค์            สัตนาโค ( 159)

ครูคศ. 2

โรงเรียนบ้านดงกำพี้  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 01-8729993 กรรมการ
๒๖ นางสาวสุธีพร     ปาคะดี (161) ศน.ชำนาญพิเศษ สพท.หนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 01-7693972 สมาชิกกลุ่ม
๒๗ นางสาววรรณา    ปุจฉาการ (127)

ครูคศ. 2

โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง อ.บ้านแผ้ว                  จ.สมุทรสาคร 07-0146136 กรรมการ
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน / จังหวัด โทรศัพท์ หมายเหตุ
๒๘ นางแสงสุรีย์        ถนอมผุดชา (153)

ครูคศ. 2

วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 06-3226252 สมาชิกกลุ่ม
๒๙ นางอรพิน           สุขเกษม (180)

ครูคศ. 2

โรงเรียนขามแก่นนคร  อ.เมือง ขอนแก่น 01-6704874 สมาชิกกลุ่ม
๓๐ นางวัชราภรณ์         นิยม (284)

ครูคศ. 2

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา 06-6949305 สมาชิกกลุ่ม
๓๑ นางรัชตา                เสนามาตย์  ( 218)

ครูคศ. 2

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 01-5533697 สมาชิกกลุ่ม
๓๒ นางสาวสุนีย์          ดอนเหลือม (238)

ครูคศ. 2

โรงเรียนปรางค์กู่  อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 07-2560207 สมาชิกกลุ่ม
๓๓ นางสาวอารีย์         อัศวนุภาพ ( 297)

ครูคศ. 2

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 05-9303596 กรรมการ
๓๔ นางดรุณี                หยงสตาร์ (293)

ครูคศ. 2

โรงเรียนบ้านลาหงา  อ.ละงู จ.สตูล 09-7373194 กรรมการ
๓๕ นางสาวฉัตรวนันท์   ขุนด่าน ( 62) ครูคศ. 1 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา  อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 09-5683291 กรรมการ
๓๖ นางตรงจิต         บุญปก ครูคศ. 2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อ.กระสัง จ.บุรีรัมภ์ 04-1679127 สมาชิกกลุ่ม
๓๗          
เลขานุการได้ส่ง 3 โครงการไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายครูวิจัยสาระภาษาต่างประเทศความเห็น (3)

ครูแก้ง
IP: xxx.113.51.101
เขียนเมื่อ 

บ้าป่าวว่ะกรูหลงเข้ามาง่ะ

 

เหอะๆ

ครูไทยของเรา

หอย
IP: xxx.8.147.113
เขียนเมื่อ 

ว้าย มีแม่เราด้วยเหรอเนี่ย -*-

ยินดีที่รู้จักค่ะ