วันนี้ขอแสดงความเสียใจกับมารดาของคุณอ้อย (คุณศิริวัลย์ ยุทธวา รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ด้วยครับ หลายคนวันนี้มุ่งมั่นทำงาน เพื่อให้คุณภาพงานออกมาดี แต่สิ่งสำคัญที่บางครั้งอาจจะมองข้ามไปคือ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองซึ่งไม่มีใครจะสามารถดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่ากับตัวของเราเอง วันนี้อยากเชิญชวนให้สมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการทุกท่านได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพื่อเติมพลังในการทำงานให้กับตนเอง สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ วันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (อ.ดวงเดือน บุญทอง) คณาจารย์ในภาควิชาและนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ได้เสียสละเวลาในการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรสายบริการในสำนักงานเลขานุการทุกท่านตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

      หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาสุขภาพต้องปรบมือให้กับคุณสุรีย์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลฯ) ที่มีกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกทุกสัปดาห์ และได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ด้วย

      บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ ที่มีการรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งคือ ศ.ทวีสุข กรรณล้วน (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) เมื่อมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ ในเวลาเย็นหลังเลิกงานจะมีการออกกำลังกายที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเป็นประจำครับ ท่านใดที่สนใจในการออกกำลังกายขอเชิญได้ครับที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มีคณาจารย์จากภาควิชากายภาพบำบัดคอยให้คำแนะนำในการออกำลังกายอย่างถูกวิธีครับ

                                                                                     บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ