KM สมศ.


          สคส. ได้รับ Fax  ลงวันที่ 9 ก.ย.48  จาก สมศ. ลงนามโดย  ศ. ดร. สมหวัง  พิชิตนุวัฒน์      ผอ. สมศ.   แจ้งว่า สมศ. ได้จัดให้มีส่วนงานการจัดการความรู้และเครือข่ายขึ้น   มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด KM ในหน่วยงานภายในสำนักงานฯ   และในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เช่น หน่วยประเมินภายนอกของ สมศ.,   ผู้ประเมินภายนอก   เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก


          สมศ. ต้องการให้ สคส. จัดหลักสูตรฝึกอบรม KM ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สมศ.   และต้องการให้จัดภายในเดือนกันยายนนี้   ตรงนี้แหละครับที่ยาก   เพราะเรามีคิวงานยาว   แต่เราจะพยายามนะครับ   อาจจะต้องเป็นภายในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนก็ได้


          สไตล์ของ สคส. เราไม่บรรยายนะครับ   เพราะเรียนว่ายน้ำโดยการฟังบรรยายไม่ช่วยให้ว่ายน้ำได้ฉันใด   KM ก็เป็นฉันนั้น   ดังนั้นเราจะใช้วิธีจัด workshop หรือ “ตลาดนัดความรู้” เพื่อเรียน KM จากการปฏิบัติ   และในเวลาเดียวกันก็ได้รวบรวม “ความรู้ปฏิบัติ” เป็น “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ไปในตัว


          ในเบื้องต้นนี้   ความคิดฉบับร่างของผมก็คือ   เราจะช่วยทำกิจกรรมให้ สมศ. 2 กิจกรรม
1.      กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer Assist) เพื่อช่วยการวางแนวทางให้สำนักงานฯ มีการปฏิบัติ KM เป็นกิจวัตรแทรกอยู่ในการทำงานตามปกติ   ทาง สมศ. คงต้องเข้าไปอ่านทฤษฎีและแนวปฏิบัติเรื่อง Peer Assist (PA) – click,   การเตรียมการทำ Micro PA ของ สสส. (click),   AAR การทำ Micro PA ของ สสส. (click),   AAR PA โดย สสส. (click),   และการเตรียมการทำ PA แก่ TEI (click),   การเตรียมการเรื่องนี้  คุณธวัช (ผู้ประสานงานของ สคส.) จะประสานงานกับผู้รับผิดชอบของ สมศ. เพื่อเตรียมการ   ถ้าทาง สมศ. เตรียมพร้อมได้เร็ว   ก็จะจัดได้เร็ว
2.      กิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา”   เน้นการนำเอาความรู้จากความสำเร็จมา ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) กัน   ตรงนี้แหละครับที่ทาง สมศ. กับ สคส. ต้องหารือกัน  ว่าจะเอาความสำเร็จแบบไหน  ของใคร   มาเป็นเครื่องมือเริ่มต้น KM สมศ.   ทาง สคส. ไม่มีความรู้ดีพอที่จะใช้ออกแบบการเรียนรู้ชิ้นนี้ได้   ข้อเสนอของผมก็คือทาง สมศ. อาจเลือกโรงเรียนจำนวน 5 – 10 โรงเรียน   ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพของ รร.  และกระบวนการ (และทีม) ประเมิน   มีผลในลักษณะ win – win สูงมาก   คือ รร.เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ   และทีมประเมินก็เกิดการเรียนรู้ในการประเมินแบบ empowerment    สมศ.   ก็ได้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีหรือเป็นเลิศ   ถ้าหาสถานการณ์เช่นนี้ได้   ก็เชิญฝ่าย รร. มา รร. ละ 2 – 3 คน   ฝ่ายทีมประเมินมาทีมละ 2 คน   รวม 40 – 50 คน   และมี จนท. ของ สมศ. เป็น “คุณอำนวยกลุ่ม”  และ “คุณลิขิต” กลุ่มละ 1 คน   รวมประมาณ 10 คน   อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิของ สมศ. และผู้บริหารของ สมศ. เป็นผู้สังเกตการณ์ประมาณ 10 – 20 คน   ใช้เวลา 2 วัน   ในการ ลปรร. ความรู้จากผลสำเร็จ   ก็จะได้ “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ในการพัฒนาคุณภาพของ รร.   และ “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ของผู้ประเมินที่ดี   ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ รร.   สำหรับ สมศ. เอาไว้ใช้งานต่อไป   และ จนท. ของ สมศ. รวมทั้งผู้บริหาร   ก็จะรู้จัก KM และวิธีใช้ KM เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพใน รร./สถานศึกษา


         การจัดตลาดนัดความรู้นี้ควรจัดนอกสถานที่เพื่อให้มีบรรยากาศแบะมีสมาธิ
นอกจากนั้น   ในกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ควรได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมรู้จักบล็อก   และวิธีใช้บล็อก เป็นเครื่องมือ KM   สำหรับ ลปรร. ทางไกล (ผ่านอินเตอร์เน็ต) กันได้    และเป็นแนวทางในการจัด CoP ผู้ประเมินคุณภาพ รร.  และ CoP พัฒนาคุณภาพ รร.


          หลังจากนั้น สมศ. และ สคส. จะหารือกันว่า สมศ. ควรพัฒนาวิทยากร KM ขึ้นภายในสถาบันฯ หรือไม่   ถ้าต้องการจะมีการพัฒนาหรือฝึกอบรมอย่างไร


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         12 ก.ย.48